Sena versus dance, hoe verder

Tussen Sena en organisatoren van dance events zoals Awakenings, Extrema en Loveland, sleepte al jaren een conflict over de afdracht voor de muziek die dj's in hun set gebruiken. Het gaat hier over de prijs voor het laten horen van muziekopnamen waarvoor Sena namens de uitvoerende artiesten mag incasseren, de zogeheten 'naburige rechten'. Sena wilde de festivals veel meer laten betalen dan vergelijkbare clubs. De festivals, verenigd in de VVEM, verzetten zich daartegen. Op 2 oktober 2013 deed de rechter uitspraak. Een beknopt overzicht van de uitspraak en hoe het verder gaat.

Dancefeest binnen en buiten gelijk
Dance events binnen en buiten moeten gelijk behandeld worden. Daarover is de rechter duidelijk. Sena wilde vanaf 2004 aan de dancefestivals een hoger tarief opleggen dan aan clubs, maar dit gaat met terugwerkende kracht niet door. Volgens de rechter is dit in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Over de periode 2004 - 2013 betalen de festivals hetzelfde tarief als de clubs. Dit tarief wordt gebaseerd op het zogeheten ‘discothekentarief’ dat via een staffel berekend wordt in de vorm van een bedrag per vierkante meter. Voor de genoemde periode moeten dus ook de vierkante meters van de festivals berekend worden.

Vanaf 2014 percentage van recette
Vanaf 2014 mag Sena een nieuw tarief hanteren, gebaseerd op een percentage van de recette. De rechter vindt een percentage van 1,5% realistisch, dit is vóór aftrek van collectiviteitskortingen en dergelijke. Bij de door de rechter gehanteerde gemiddelde entreeprijs van 50 euro, betekent dit een gemiddelde afdracht van 75 eurocent per bezoeker. Uitgangspunt is verder dat deze vergoeding geldt bij 70% of meer gebruik van het Sena repertoire. Deze door de rechter vastgestelde 1,5% is het laagste tarief van de door Sena gevorderde tarieven.

In beginsel nog geen monitoring
Over welk percentage muziek moeten de organisatoren aan Sena afdragen? Sena claimt dat het gemiddeld 70% van de gedraaide platen betreft. De festivals denken dat dit percentage lager ligt en zelfs minder kan zijn dan 50%. Het verschil zit in Amerikaans materiaal en materiaal dat niet commercieel verkrijgbaar is, zoals unreleased edits en white labels. De rechter oordeelt dat als de festivals kunnen aantonen dat het muziekgebruik onder de 70% gebruik van het Sena repertoire zit, zij ook minder aan Sena hoeven te betalen. In dat geval zal de afdracht lager zijn. Sena hoeft vooralsnog dus niet te monitoren, zoals BUMA/STEMRA bijvoorbeeld wel doet. Monitoring van de festivals kan bijvoorbeeld door alle sets op te nemen. Vraag blijft hoe Sena zonder monitoring aan de juiste rechthebbenden denkt te kunnen uitkeren. 

Sena en BUMA/STEMRA
Sena int het geld voor de naburige rechten van muziek, bestemd voor de uitvoerende artiesten van de muziekopname. Sena is het kleinere broertje van BUMA/STEMRA, de organisatie die incasseert voor de auteursrechten. BUMA/STEMRA neemt zelf de verantwoordelijkheid voor monitoring van festivals, in de praktijk uitgevoerd door het bedrijf DJ Monitor. Hiermee kan haast tot op de seconde bepaald worden welke tracks gedraaid worden en hoeveel afgerekend moet worden.

Onderhandelingen
De partijen zullen aan de onderhandelingstafel gaan zitten om de details in te vullen en om te proberen redelijke afspraken voor de komende jaren te maken. Bijkomende factor is wellicht dat de clubs nu ook partij worden. De gelijke behandeling in combinatie met de 1,5% recette (zonder kortingen) zou voor de clubs mogelijk tot een verhoging van de afdracht kunnen leiden.

Reactie van Sena (EB Live)

Het vonnis is in zijn geheel na te lezen bij boek9.nl

Als u geïnteresseerd bent in de aankoop van drugs online zijn, kan nu het beste tijd om dit te doen. Bijvoorbeeld Antabuse wordt gebruikt bij personen met chronische alcoholisme. Maakt een onsmakelijk reactie bij het drank van alcohol, die het verlangen om te borrel vermindert. Een algemene seksuele klacht onder de mensen is de erectiestoornissen. Viagra is een geneesmiddel voorgeschreven voor de behandeling van duikers ongesteldheid. Wat heb je al weet over "viagra"? Wat heb je om te studeren over "kamagra jelly kopen"? Een medische review over "viagra kopen" blijkt dat mannen de meest voorkomende sexuele gezondheid probleem is erectiestoornissen. Onvoorwaardelijk, kan seksuele ziekten verzachten chronische pijn en, nog belangrijker, bevestigen de geneugten van het leven. Kan je remedies, zoals Viagra, van het internet bestellen? Hoewel deze drug is niet voor gebruik bij vrouwen, is deze medicatie niet gevaarlijk te hij voor een ongeboren baby.

Rechter doet uitspraak in Sena vs Dance: binnen = buiten

Na een lange periode van onenigheid over het te betalen tarief voor gebruik van Sena repertoire op dance events heeft de rechtbank in Den Haag op woensdag 2 oktober 2013 uitspraak gedaan over de voor dance events geldende tarieven. De dance organisatoren ontvingen het vonnis gematigd positief.

Voor hen lag de winst met name in de toepassing van het gelijkheidsbeginsel op indoor- en outdoor dance evenementen. De organisatoren wisten de rechter ervan te overtuigen dat er geen enkele rechtmatige grondslag is om een ander tarief te rekenen voor een dance evenement dat in een club wordt georganiseerd dan in de buitenlucht. Hieruit volgt de conclusie dat Sena in de periode 2004 tot en met 2013 het zogeheten discothekentarief had moeten toepassen en voor dance festivals geen hogere tarieven had mogen vragen.

Wel ging de Rechtbank mee in het verzoek van Sena om in de toekomst af te rekenen op basis van een percentage van de recette in plaats van – zoals tot op heden - een bedrag per bezoeker.  De rechter oordeelde dat 1,5% van de recette billijk is (Sena wenste 3%). Wat de organisatoren betreft, verenigd in de VVEM, is dit onderwerp van komende onderhandelingen.

De Rechtbank staat het Sena verder toe uit te gaan van de algemene ervaringsregel dat tijdens dance events 70 % Sena repertoire wordt gebruikt, zonder dat Sena exact hoeft te weten (door monitoring) welke muziek ten gehore is gebracht. Dit is al jarenlang een gevoelig punt voor de organisatoren omdat Sena naar de mening van de dance organisaties daardoor niet weet aan wie ze de vergoeding moet uitkeren. Rechthebbenden kunnen zo vergoedingen mislopen omdat het werkelijke muziekgebruik niet gemeten en herkend wordt.

Sena is de instantie die in Nederland de naburige rechten int. Naburige rechten hebben uitsluitend betrekking op het afspelen van geluidsdragers (het draaien van tracks) en worden geïnd om de makers van de muziek een vergoeding uit te kunnen betalen. De organisatoren van dance events zijn lid van de VVEM en onderhandelen collectief over de naburige rechten met Sena. 

Als u geïnteresseerd bent in de aankoop van drugs online zijn, kan nu het het beste moment om dit te doen. Bijvoorbeeld Antabuse wordt een gebruikte bij personen met chronische alcoholisme. Maakt een onsmakelijk reactie bij het drinken van alcohol, die het verlangen om te drinken vermindert. Een algemene seksuele klacht onder de mensen is de erectiestoornissen. Viagra is een geneesmiddel voorgeschreven voor de behandeling van duikers ongesteldheid. Wat heb je al weet over "viagra"? Wat heb je om te studeren over "kamagra jelly kopen"? Een medische review over "viagra kopen" blijkt dat personen de zeer globaal seksuele gezondheid probleem is erectiele dysfunctie. Onvoorwaardelijk, kan seksuele ziekten verzachten chronische pijn en, nog belangrijker, bevestigen de geneugten van het leven. Kan je remedies, hoe Viagra, van het internet bestellen? Hoewel deze drug is niet voor gebruik bij vrouwen, is deze behandeling niet gevaarlijk te zijn voor een ongeboren baby.

Uitspraak rechtzaak KAV versus SENA

Zie uitspraak op http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2013:5950, en  http://www.ie-forum.nl/?//Sena+wordt+verboden+percelen+en+panden+te+betreden////31729/  

Uitspraak KAV versus SENA, BUMA, SCAN     Op 11 juli 2013 is de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland gepubliceerd op uitspraken.rechtspraak.nl. Het betreft een civielrechtelijke zaak van KAV autoverhuur tegen de muziek-cbo’s vanwege twee punten: a) dat Sena-medewerkers de vestigingen had betreden ondanks een schriftelijk verbod en b) dat KAV niet verantwoordelijk gehouden wenste te worden voor muziekgebruik van de medewerker(s) in een filiaal omdat daartoe geen apparatuur had verstrekt en had gevraagd eigen apparatuur uit de doen. 

Ad a.) De recepties in de vestigingen van KAV worden door de rechter betiteld als geen openbare ruimtes die voor iedereen toegankelijk zijn. Bij brief (december 2010) heeft KAV Sena expliciet verboden de vestigingen van KAV te betreden en was daar als eigenaar toe bevoegd. Omdat Sena en/of haar medewerkers geen opsporingsambtenaar zijn als bedoeld in artikel 28 van de WNR en er daarom geen wettelijke grondslag bestaat voor Sena en/of haar medewerkers voor het tegen de wil van de eigenaar of gebruiker betreden van percelen en panden van KAV.

Ad b.) KAV heeft aan haar medewerkers geen apparatuur beschikbaar gesteld voor het luisteren naar muziek. Voorts heeft KAV haar medewerkers bij e-mailbericht (september 2009) opgeroepen eventueel aanwezige radio’s uit te zetten. Onder die omstandigheden kan niet met recht worden gezegd dat KAV in haar vestigingen muziek ten gehore brengt of laat brengen. Het enkele feit dat in vijf van de 28 KAV-vestigingen kennelijk onvoldoende gehoor is gegeven aan de instructie van KAV is daarvoor onvoldoende. Evenmin kan KAV onder genoemde omstandigheden verantwoordelijk worden gehouden voor geconstateerd muziekgebruik in die vestigingen. Dit geldt te meer nu (veelal) sprake is van eenmansvestigingen en van KAV niet kan worden gevergd dat zij haar medewerkers in die vestigingen (stelselmatig) controleert op de naleving van de door haar uitgevaardigde instructie om de radio’s uit te zetten. Het betoog van Sena en Buma dat KAV effectieve maatregelen dient te nemen, zoals het verwijderen of verbieden van de radio’s, treft geen doel.     Het enkele feit dat KAV de radio’s niet heeft verwijderd of verboden betekent immers nog niet dat zij in haar vestigingen muziek ten gehore brengt of laat brengen. Dat zou anders kunnen zijn als KAV, terwijl zij weet dat bepaalde medewerkers de gegeven instructie niet opvolgen, geen verdere actie onderneemt, maar dat is gesteld noch gebleken.

Het is Sena verboden vanaf twee dagen na betekening van het vonnis, voor de duur van vijf (5) jaren, percelen en panden bij KAV in gebruik, te (doen) betreden, behoudens door een deurwaarder of daartoe aangewezen opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 28 WNR, op straffe van een dwangsom ad EUR 500,00 per overtreding met een maximum van EUR 5.000,00.  

Als u geïnteresseerd bent in de aankoop van drugs online zijn, kan nu het beste moment om dit te doen. Bijvoorbeeld Antabuse is het een gebruikte bij personen met chronische alcoholisme. Maakt een onsmakelijk reactie bij het drank van alcohol, die het verlangen om te borrel vermindert. Een algemene sexuele klacht onder de mensen is de erectiestoornissen. Viagra is een geneesmiddel voorgeschreven voor de behandeling van duikers ongesteldheid. Wat heb je al weet over "viagra"? Wat heb je om te studeren over "kamagra jelly kopen"? Een medische review over "viagra kopen" blijkt dat mannen de meest globaal sexuele gezondheid probleem is erectiele dysfunctie. Onvoorwaardelijk, kan seksuele ziekten verzachten chronische pijn en, nog belangrijker, bevestigen de geneugten van het leven. Kan je remedies, zoals Viagra, van het internet bestellen? Hoewel deze drug is niet voor gebruik bij vrouwen, is deze medicatie niet gevaarlijk te zijn voor een ongeboren baby.

Sterk en onafhankelijk toezicht op collectieve beheersorganisaties

26 juni 2013 - De wet die het toezicht op de zogeheten collectieve beheersorganisaties (cbo’s) versterkt, treedt op 1 juli 2013 in werking. Deze nieuwe wettelijke regeling is een speerpunt uit het auteursrechtenbeleid van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. Cbo’s houden zich bezig met de incasso, het beheer en de verdeling van vergoedingen voor bijvoorbeeld film en muziek.
 
De nieuwe wet schept een strak kwaliteitskader en zal leiden tot meer transparantie bij de activiteiten van de auteursrechtorganisaties, zodat ze beter kunnen worden gecontroleerd. ‘Het groeiende economische belang van de sector rechtvaardigt een veel sterker onafhankelijk toezicht op de activiteiten van deze instanties,’ aldus Teeven.
 
Collectieve beheersorganisaties moeten bijvoorbeeld inzicht geven in de beheerskosten en de bezoldiging van bestuurders. De drempel voor de beheerskosten ligt op 15 % van de inning en verdeling van de auteursrechtgelden. Cbo’s die erboven zitten, moeten tekst en uitleg geven in hun jaarverslag.
 
Auteursrechtgelden moeten binnen drie jaar worden verdeeld. Ook worden hoge salarissen van directeuren aan banden gelegd. Daarnaast moet het College van Toezicht vooraf instemmen met een eenzijdige stijging van de tarieven en moeten de tarieven, de licentievoorwaarden, kortingsregelingen, de beheerskosten en nevenfuncties van de bestuurders openbaar worden gemaakt. Het College van Toezicht kan straks een boete of een dwangsom opleggen. Boetes kunnen oplopen tot 5% van de jaarlijkse incasso.
 
Verder krijgen gebruikers vanaf 1 juli de mogelijkheid om achteraf een geschil over de hoogte of de toepassing van een in rekening gebracht tarief voor te leggen aan een geschillencommissie. Teeven heeft de Stichting Geschillencommissies voor beroep en bedrijf aangewezen om deze geschillencommissie in stand te houden. Gebruikers hebben daarmee toegang tot een laagdrempelige procedure om onjuiste of te hoge tarieven aan de kaak te stellen.
 
Het College van Toezicht controleert nu vijf collectieve beheersorganisaties met een wettelijke taak. Dat zijn de vereniging Buma, de Stichting Exploitatie Naburige Rechten (Sena) alsmede de stichtingen De Thuiskopie, Leenrecht en Reprorecht. Straks houdt het College ook toezicht op organisaties die op vrijwillige basis gelden innen of verdelen, zoals Videma en de Stichting Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Acteurs (Norma).

Als u geïnteresseerd bent in de aankoop van drugs online hij, kan nu het beste tijd om dit te doen. Bijvoorbeeld Antabuse is het gebruikt bij personen met chronische alcoholisme. Maakt een onsmakelijk reactie bij het drank van alcohol, die het verlangen om te drinken vermindert. Een algemene sexuele klacht onder de mensen is de erectiele dysfunctie. Viagra is een geneesmiddel voorgeschreven voor de behandeling van van duikers ongesteldheid. Wat heb je al weet over "viagra"? Wat heb je om te studeren over "kamagra jelly kopen"? Een medische review over "viagra kopen" blijkt dat mannen de zeer globaal seksuele gezondheid probleem is erectiestoornissen. Onvoorwaardelijk, kan seksuele aandoening verzachten chronische pijn en, nog belangrijker, bevestigen de geneugten van het leven. Kan je remedies, zoals Viagra, van het internet bestellen? Hoewel deze drug is niet voor gebruik bij vrouwen, is deze medicatie niet gevaarlijk te zijn voor een ongeboren baby.

Meer artikelen...

 
 

Volg ons

Volg ons ook via RSS, Facebook en/of Twitter

Waar vind je ons?

Telefoon: 0183-822946
Email: contactformulier
Website: www.vvem.nl

U bevindt zich hier: Home Buma / Sena