KHN onderzoekt alcoholbeleid gemeenten

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) gaat de komende weken een enquête uitzetten onder haar leden om te onderzoeken hoe de verschillende gemeenten omgaan met het alcoholverbod voor jongeren onder 18 jaar. KHN krijgt duidelijke signalen dat het alcoholverbod maar moeilijk te handhaven is en ziet daarnaast dat gemeenten nogal verschillend omgaan met controle en handhaving van de nieuwe wetgeving. Ook hebben veel gemeenten hun Preventie- en handhavingsplan, wettelijk verplicht per 21 juli, nog niet gereed. De uitkomsten van het onderzoek wil KHN meenemen in het overleg met de ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken.

Op 11 augustus stelde de Telegraaf dat het alcoholverbod systematisch met voeten wordt getreden. Voorzitter KHN Corné van de Erve, op bezoek bij de Sneekweek, zei in dat artikel: "Hoe moet je controleren als papa en mama een biertje kopen en het op straat aan hun minderjarige kind geven?" Ook wees hij op de veel gebruikte vervalste ID's. "We zijn voor de verhoogde leeftijdsgrens, maar als er geen oplossing is, dan moet je de wet afschaffen".

De VVEM heeft een handreiking gepubliceerd voor gemeenten en evenementenmakers over het alcoholbeleid bij evenementen. Deze handreiking kunt u hier downloaden.

 

Als u geïnteresseerd bent in de aankoop van drugs online zijn, kan nu het het beste moment om dit te doen. Bijvoorbeeld Antabuse is het gebruikt bij personen met chronische alcoholisme. Maakt een onsmakelijk reactie bij het drank van alcohol, die het verlangen om te drank vermindert. Een algemene seksuele klacht onder de mensen is de erectiestoornissen. Viagra is een geneesmiddel voorgeschreven voor de behandeling van duikers ongesteldheid. Wat heb je al weet over "viagra"? Wat heb je om te studeren over "kamagra jelly kopen"? Een de medische review over "viagra kopen" blijkt dat mensen de zeer globaal seksuele gezondheid probleem is erectiestoornissen. Onvoorwaardelijk, kan seksuele ziekten verzachten chronische pijn en, nog belangrijker, bevestigen de geneugten van het leven. Kan je remedies, zoals Viagra, van het internet bestellen? Hoewel deze drug is niet voor gebruik bij vrouwen, is deze behandeling niet gevaarlijk te zijn voor een ongeboren baby.

VVEM presenteert handreiking 'Evenementen en de Drank- en Horecawet'

Sinds 1 januari 2014 mogen jongeren onder 18 jaar geen alcohol meer kopen, consumeren of bij zich dragen in het openbaar. Bij overtreding is zowel de jongere strafbaar als degene die aan hem of haar alcohol verstrekt. Deze nieuwe leeftijdsgrens in de Drank- en Horecawet (DHW) stelt nieuwe eisen, zowel aan de gemeenten die de wet moeten handhaven als aan de organisatoren van evenementen. Zij moeten ervoor zorgen dat hun bezoekers en dus zijzelf de wet niet overtreden. Hoe doe je dat in de bijzondere omstandigheden van een evenement? De VVEM heeft een handreiking geschreven waar zowel gemeenten als evenementenmakers hun voordeel mee kunnen doen. 

Hulpmiddel voor gemeenten en evenementenmakers
Voor organisatoren is deze Handreiking een hulpmiddel om het huidige beleid te toetsen, nieuw beleid te ontwikkelen en effectieve maatregelen te nemen die passen bij het evenement. Voor gemeenten is dit document een hulpmiddel bij het schrijven van het Preventie- en handhavingsplan, waarover iedere Nederlandse gemeente volgens de DHW op 1 juli 2014 moet beschikken. In dit plan kan voor wat betreft evenementen worden volstaan met een verwijzing naar de Handreiking. De VVEM hoopt hiermee ook een zekere uniformiteit te bewerkstelligen in de wijze waarop de diverse gemeenten omgaan met de Drank- en Horecawet bij evenementen. 

Wat staat er in de Handreiking?
De Handreiking vat eerst de huidige regelgeving samen en legt vervolgens uit wat je mag schenken bij evenementen, wie dat mag doen en welke vergunning of ontheffing nodig is. Dan volgt een gedeelte met tips en adviezen voor organisatoren: de communicatie naar de bezoekers, de instructie van medewerkers, de benoeming van een interne toezichthouder, het opstellen en handhaven van huisregels, wat te doen bij een constatering en welke sancties de gemeente kan opleggen aan een  ondernemer. In het laatste deel worden concrete vragen beantwoord. Wat is verstrekking? Wat is wederverstrekking? Wat verstaat de wetgever onder alcoholhoudende dranken? Hoe hoog zijn de boetes? Is de organisator van het evenement verantwoordelijk als een jongere onder 18 een valse ID gebruikt? Mag je op een personeels- of bedrijfsfeest alcohol schenken aan personen onder de 18? 

De Handreiking is geschreven op basis van de kennis en ervaring van de VVEM-leden. Zij kennen de doelgroep, hebben ervaring met leeftijds- en toegangscontrole en zij begrijpen de verschillende rollen van barpersoneel, security en interne toezichthouder tijdens een evenement. In de handreiking zijn tevens voorstellen meegenomen uit de campagne Nix<18, voor zover toepasbaar op evenementen. De tekst is ook voorgelegd aan het Trimbos Instituut. 

Evenementen en de Drank- en Horecawet. Een Handreiking voor gemeenten en evenementenmakers.

Als u geïnteresseerd bent in de aankoop van drugs online zijn, kan nu het beste moment om dit te doen. Bijvoorbeeld Antabuse wordt gebruikt bij personen met chronische alcoholisme. Maakt een onsmakelijk reactie bij het drinken van alcohol, die het verlangen om te drank vermindert. Een algemene sexuele klacht onder de mensen is de erectiestoornissen. Viagra is een geneesmiddel voorgeschreven voor de behandeling van duikers ongesteldheid. Wat heb je al weet over "viagra"? Wat heb je om te studeren over "kamagra jelly kopen"? Een medische review over "viagra kopen" blijkt dat mannen de zeer voorkomende sexuele de gezondheid van probleem is erectiestoornissen. Onvoorwaardelijk, kan sexuele ziekten verzachten chronische pijn en, nog belangrijker, bevestigen de geneugten van het leven. Kan je remedies, zoals Viagra, van het internet bestellen? Hoewel deze drug is niet voor gebruik bij vrouwen, is deze behandeling niet gevaarlijk te zijn voor een ongeboren baby.

Gemeenten investeren fors in alcoholbeleid (bericht Trimbos Instituut)

Per medio 2014 hebben zo goed als alle gemeenten een alcoholaanpak. De meeste gemeenten zetten hierbij 1 of meerdere specifieke alcohol-toezichthouders in. Dat blijkt uit een rondgang van het Trimbos-instituut langs 25 Nederlandse gemeenten.

De tijd dat gemeenten bij alcoholproblemen vooral inzetten op voorlichting en campagnes lijkt voorbij. De meeste gemeenten zetten in op een beleid bestaande uit educatieve én handhavende maatregelen. Vrijwel alle ondervraagde gemeenten zetten toezichthouders in met een speciale Drank- en Horecawet bevoegdheid. Het controleren van de leeftijdsgrenzen voor alcoholgebruik is een van de belangrijkste taken van deze BOA’s. Hierdoor krijgt Nederland er per dit jaar ten opzichte van de oude situatie waarschijnlijk zo’n 400 alcoholtoezichthouders bij.

Gemeenten willen mysteryshoppers inzetten
Ambitieuze gemeenten geven aan gebruik te willen maken van jonge mysteryshoppers bij de handhaving. Dit is nu nog verboden. Zo kan efficiënter worden vastgesteld of alcoholverstrekkers zich houden aan de leeftijdsgrens. Nu worden controleurs vaak snel herkend als ze ergens binnenkomen. Utrecht is recent door horecaondernemers op de vingers getikt toen zij al gebruik maakten van mysteryshoppers. Ervaringen in het buitenland leren dat handhaving vaak verbetert door inzet van mysteryshoppers.

Voorlopers worden beloond
Per 1 juli 2014 moet de gemeenteraad een zogenoemd Preventie- en Handhavingsplan voor alcohol hebben vastgesteld volgens de vernieuwde drank- en Horecawet. Een aantal gemeenten in dit onderzoek bleek al eerder de handhaving en de preventie aan elkaar gekoppeld te hebben in het lokale beleid. Een voorbeeld is Rotterdam. Vorige week presenteerde die stad cijfers waaruit bleek dat het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren is gehalveerd. Dit is vooral te danken aan de samenhangende aanpak waarin handhaving onderdeel is van preventie. Wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs, Jeugd en Gezin): “We moeten voorkomen dat jongeren hun toekomst verblowen of verdrinken. Daarom is het zo belangrijk om grenzen te stellen, over te dragen en te bewaken.”

Toch nog een paar problemen
Hoewel de inzet van gemeenten op hoofdlijnen goed is, zijn er nog wel enkele problemen. Zo lijkt een aantal gemeenten nog geen duidelijke doelstellingen op het gebied van alcohol en jongeren te hebben geformuleerd. De wetgever schrijft dat wel voor. Gemeenten geven ook aan evenementen als carnaval en festivals als probleem te ervaren. Het aantal BOA's is vaak te beperkt voor grote massa's feestende mensen. Een ander knelpunt dat vaak wordt genoemd is het uitgaansaanbod voor de groep jongeren van 16 en 17 jaar. Sommige gemeenten werken aan een alternatief horeca-aanbod, maar veel gemeenten hebben nog geen alternatief als jongeren niet meer worden toegelaten in de reguliere horeca.

Landelijke studiedag
Dit persbericht is opgesteld mede n.a.v een rondgang van het Trimbos instituut in februari 2014 langs 25 gemeenten. Op 13 maart kwamen ruim 200 lokale beleidsmakers bij elkaar op een landelijke studiedag van het Trimbos-instituut om de ontworpen plannen met elkaar te delen.

Bron: Trimbos Instituut, persbericht 13 maart 2014 en Factsheet handhaving Drank- en Horecawet

Als u geïnteresseerd bent in de aankoop van drugs online hij, kan nu het het beste moment om dit te doen. Bijvoorbeeld Antabuse wordt gebruikt bij personen met chronische alcoholisme. Maakt een onsmakelijk reactie bij het borrel van alcohol, die het verlangen om te borrel vermindert. Een algemene sexuele klacht onder de mensen is de erectiestoornissen. Viagra is een geneesmiddel voorgeschreven voor de behandeling van van duikers ongesteldheid. Wat heb je al weet over "viagra"? Wat heb je om te studeren over "kamagra jelly kopen"? Een medische review over "viagra kopen" blijkt dat mensen de meest voorkomende sexuele de gezondheid van probleem is erectiestoornissen. Onvoorwaardelijk, kan seksuele aandoening verzachten chronische pijn en, nog belangrijker, bevestigen de geneugten van het leven. Kan je remedies, zoals Viagra, van het internet bestellen? Hoewel deze drug is niet voor gebruik bij vrouwen, is deze behandeling niet gevaarlijk te zijn voor een ongeboren baby.

VVEM schrijft handreiking alcoholbeleid voor gemeenten

De VVEM schrijft een handreiking voor gemeenten over het alcoholbeleid rond evenementen. Het initiatief is genomen tijdens een bijeenkomst van VVEM-leden in februari over dit onderwerp. Doelstelling is om de gemeenten te ondersteunen bij het schrijven van het Preventie- en Handhavingsplan rond alcoholgebruik dat de gemeenten momenteel aan het schrijven zijn. Met de handreiking wil de VVEM helpen om een eensluidende aanpak te ontwikkelen die  goed is afgestemd op de praktijk van evenementen.

Vanwege de recente wijziging van de Drank- en Horecawet zijn de gemeenten wettelijk verplicht om een plan van aanpak te maken voor hun alcoholbeleid, vooral gericht op drankgebruik van jongeren en de beperking daarvan bij horeca en evenementen. De gemeenten krijgen daarvoor ondersteuning van onder meer Vereniging Nederlandse Gemeenten, Trimbos Instituut en STAP. Maar evenementen vragen op een aantal punten om een andere of een aanvullende benadering. De handreiking van de VVEM maakt het voor de gemeenten mogelijk om een aanpak te ontwikkelen die goed aansluit bij de praktijk van evenementen.

De gemeenten hebben tot medio 2014 de tijd om hun Preventie- en Handhavingsplan op te stellen. De handreiking van de VVEM zal gereed zijn in april. Leden van de VVEM die hierbij betrokken willen zijn kunnen zich nog aanmelden.

Meer informatie bij het secretariaat

Als u geïnteresseerd bent in de aankoop van drugs online zijn, kan nu het beste moment om dit te doen. Bijvoorbeeld Antabuse wordt gebruikt bij personen met chronische alcoholisme. Maakt een onsmakelijk reactie bij het drinken van alcohol, die het verlangen om te drinken vermindert. Een algemene seksuele klacht onder de mensen is de erectiestoornissen. Viagra is een geneesmiddel voorgeschreven voor de behandeling van van duikers ongesteldheid. Wat heb je al weet over "viagra"? Wat heb je om te studeren over "kamagra jelly kopen"? Een medische review over "viagra kopen" blijkt dat mensen de meest voorkomende seksuele de gezondheid van probleem is erectiestoornissen. Onvoorwaardelijk, kan seksuele ziekten verzachten chronische pijn en, nog belangrijker, bevestigen de geneugten van het leven. Kan je remedies, hoe Viagra, van het internet bestellen? Hoewel deze drug is niet voor gebruik bij vrouwen, is deze medicatie niet gevaarlijk te zijn voor een ongeboren baby.

 
 

Volg ons

Volg ons ook via RSS, Facebook en/of Twitter

Waar vind je ons?

Telefoon: 0183-822946
Email: contactformulier
Website: www.vvem.nl

U bevindt zich hier: Home Drank- & Horecawet, wijziging