Artikelen

Tijdens Noorderslag Eurosonic is de VVEM in januari 2015 actief aanwezig, onder andere bij de nieuwe EPIC conferentie. Presentaties en discussies waar de VVEM bij betrokken is:

  • De campagne I Love My Ears en het convenant over publieksgeluid dat VVEM en VNPF hebben gesloten met het ministerie van VWS. Festivals, podia en muziekevenementen gaan de geluidsniveaus tijdens concerten meten en loggen. 
  • Presentatie van de Festivalmonitor, samengesteld in opdracht van de VVEM, met relevante cijfers over de ontwikkeling van festivals en evenementen met meer dan drieduizend bezoekers.
  • Het thema "Veiligheid bij open evenementen", ofwel de specifieke issues bij evenementen zonder kaartverkoop.
  • Internationaal item over zenderfrequenties. De frequenties die wij gebruiken voor zendermicrofoons, in-ears en portofoons staan Europees en wereldwijd flink onder druk, maar lang niet iedereen beseft dit. De VVEM en belangenvereniging PMSE willen tijdens deze presentatie  de gebruikers en ook vertegenwoordigers uit de landen om ons heen activeren en bewust maken van deze problematiek.

EPIC (European Production Innovation Conference & Fair) is de nieuwe conferentie en vakbeurs tijdens Noorderslag Eurosonic, volledig gericht op innovatie bij festivals en podia. EPIC wordt gehouden naast de bestaande muziekconferentie. De drie EPIC-dagen zijn gevuld met discussies en productpresentaties, nieuwe ideeën en toepassingen voor festivals, concerten, podia en evenementenproductie. Onderdeel van EPIC is ook het SummerLabb, een initiatief van Jan Douwe Kroeske, waar kennisinstellingen, technische universiteiten en duurzame bedrijven op een interactieve manier bezoekers laten voelen, proeven en ruiken aan (technologische) innovaties op het gebied van duurzaamheid. 

EPIC is een samenwerking tussen Eurosonic Noorderslag en Yourope, Double 2, VNPF en VVEM. EPIC vindt plaats op 15, 16 en 17 januari 2015 in het Ebbingekwartier in Groningen. Voor programma en kaarten zie de website van Noorderslag Eurosonic.

Noorderslag Eurosonic

 

De VVEM komt volgend jaar met een compleet vernieuwde uitgave van het Handboek Evenementen Maken, het handboek dat al tien jaar de standaard zet in de markt. De nieuwe en volledig geactualiseerde versie wordt in full colour uitgebracht. Daartoe heeft het bestuur van de VVEM besloten.

Het Handboek Evenementen Maken is het complete handboek voor iedereen die zich actief met evenementen bezighoudt. De essentiële juridische, organisatorische en technische vakkennis is in dit boek bijeengebracht. Alle onderwerpen worden systematisch behandeld, van vergunningverlening tot locatie, risicoanalyse en scenariodenken, vervoer en verkeer, milieu en natuur, horeca, publieksveiligheid en crowdmanagement, podiumtechniek en de verplichtingen die een evenement heeft naar medewerkers en bezoekers. Het boek geeft heldere definities, behandelt de relevante wet- en regelgeving en bevat daarnaast een schat aan praktische informatie en checklists voor het organiseren van een goed en veilig evenement. Kortom, een onmisbaar naslagwerk zowel voor organisatoren en gemeentelijke diensten als voor locaties, toeleveranciers en opleidingen. 

Sinds het verschijnen van de eerste editie van het Handboek Evenementen Maken (2004) heeft de evenementenwereld zich in hoog tempo ontwikkeld. Er zijn meer evenementen dan ooit, veel meer mensen werken in de sector. Social media en nieuwe technologie hebben nieuwe uitdagingen en mogelijkheden gebracht, de wet- en regelgeving is op tal van punten gewijzigd en op het gebied van veiligheid zijn nieuwe inzichten ontstaan door recente ervaringen en wetenschappelijke studies. Hoewel het Handboek tussentijds nog regelmatig is bijgewerkt, is nu de tijd rijp om het grondig te actualiseren en uit te breiden. 

Hèrald van de Bunt, voorzitter van de Vereniging van EvenementenMakers: "Als vereniging willen we de professionele vakkennis toegankelijk maken voor iedereen die bij evenementen betrokken is of daarvoor opgeleid wordt. De grote vraag naar het Handboek bewijst dat de markt daar ook behoefte aan heeft. Met deze nieuwe editie brengen we het Handboek weer helemaal bij de tijd."

Auteur Mr. B. Willem Westermann, Glossary Link uitvoerend secretaris van de VVEM: "Voor mij is het een mooie uitdaging om de nieuwste inzichten in het Handboek te verwerken. Met de publicaties die de laatste jaren nationaal en internationaal zijn verschenen zal ik er nog meer verdieping in kunnen brengen." 

Het nieuwe Handboek Evenementen Maken zal verschijnen in de loop van 2015. 

Persbericht VVEM, verzonden 18-09-2014  

Op 17 april was de VVEM voor de halfjaarlijkse ledenvergadering te gast bij het nieuwe lid Libéma Beurzen & Evenementen, in de sfeervolle Galloway van 1931 op het terrein van de Brabanthallen in 's Hertogenbosch. Een kleine 60 mensen waren aanwezig. Voorafgaand aan de vergadering kregen de leden een kijkje in de keuken van de Nuclear Security Summit, daarna was de vergadering zelf. Het formele gedeelte werd kort gehouden, enkele actuele onderwerpen werden wat meer uitgediept, zie hieronder. De leden ontvangen later de notulen van de vergadering. Na afloop was er uiteraard gelegenheid om verder te praten onder het genot van een hapje en een drankje. 

Uitkomsten ledenenquête
Tijdens de vergadering werden de uitkomsten gepresenteerd van de ledenenquête die in januari is gehouden. Belangrijk om het gevoerde beleid te toetsen en waar nodig bij te stellen. De belangrijkste resultaten van de enquête vindt u hier.    

Studiereizen: VVEM on Tour, Dublin en Las Vegas
Nieuws was er van de commissie die studiereizen organiseert. De commissie gaat reizen organiseren naar Dublin (oktober 2014) en naar Las Vegas (maart 2015). En VVEM on Tour gaat deze zomer backstage bij Concert at Sea (juli) en Mysteryland (augustus). De zeildag is dit jaar op 16 juli. Binnenkort meer informatie. 

Sena onderhandeling
Vorig jaar was de rechterlijke uitspraak in de lang slepende zaak Sena versus dance, over de afdracht van zogenaamde 'naburige rechten' door de organisatoren van dancefestivals. De rechter maakte weliswaar een einde aan enkele discussiepunten, maar de uitspraak was ook het startschot voor nieuwe onderhandelingen. Die worden in 2014 voortgezet.

Gehoorconvenant: genieten van muziek, maar wel jezelf beschermen
Vanaf oktober 2014 moeten evenementen en poppodia de geluidsniveaus gaan monitoren en moet het communicatieplan worden uitgevoerd dat de convenantspartners samen opstellen. De insteek is: genieten van muziek, maar wel jezelf beschermen. Er zijn werkgroepen actief voor techniek (geluidslimitering, meting, monitoring, loggen, registreren) en publiek (gehoorbescherming, communicatie). Een punt van aandacht is of Koninklijke Horeca Nederland zich op een later moment zal aansluiten bij het convenant. Dat zou het draagvlak aanzienlijk verbreden. Op dit moment is KHN toehoorder en geen partner in het convenant. Meer informatie over het convenant.

Wet Werk en Zekerheid
Op het gebied van arbeidsrecht verandert er in 2014 en 2015 veel. De Wet Werk en Zekerheid verandert onder meer de spelregels voor tijdelijke contracten, met grote gevolgen voor werkgevers, zeker ook in de evenementenbranche. De VVEM is in overleg met VNO-NCW (die hierover adviseert aan de wetgever) om de branche als uitzondering te erkennen. Zelfs als dat lukt, verandert er nog heel veel, en zeker niet alleen wat betreft tijdelijke krachten. De VVEM onderzoekt of hierover een sessie georganiseerd kan worden, bijvoorbeeld in samenwerking met VNO-NCW. Vanuit de vergadering wordt geadviseerd om als werkgever ruim voor 1 juli 2014 contact op te nemen met accountant of andere deskundigen op dit terrein om te bekijken of en hoe contracten moeten worden aangepast. Voor algemene informatie zie ook de site van MKB Nederland

Constructieve veiligheid van niet-bouwwerken
Dit blijft ook in 2014 een belangrijk onderwerp. De VVEM blijft werken aan een goede normering die is afgestemd op de praktijk van evenementen. Het onderzoek door de TVD naar (half)open tenten krijgt dit jaar een vervolg.

De VVEM peilt regelmatig wat de leden van hun vereniging vinden. De uitkomsten zijn belangrijk om het beleid te toetsen en waar nodig bij te stellen. 'Het is een manier om kritisch naar jezelf te kijken,' zei Willem Westermann tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 april, waar hij de uitkomsten van de laatste enquête presenteerde. 'Veel dingen gaan goed, maar er is ook genoeg ruimte voor verbetering.'

Wat vinden de leden van het beleid en de activiteiten van de VVEM? Waarom is men lid? Wat levert het op? Wat doet de VVEM goed en wat kan beter? Welke onderwerpen moeten prioriteit krijgen? De enquête van januari 2014 was bedoeld om antwoord te krijgen op dit soort vragen. Het bestuur gaat daarmee aan de slag en houdt het gevoerde beleid tegen het licht. De Glossary Link respons op de enquête was goed, de vragen zijn beantwoord door in totaal 48 leden.  

Positieve uitstraling
Een eerste conclusie is dat de VVEM in grote lijnen doet wat de leden van de vereniging verwachten: activiteiten voor de leden organiseren, belangen behartigen, lobbyen bij de overheid, kennisdeling, zorgen voor normering waar evenementenmakers mee uit de voeten kunnen, de sector profileren naar publiek en media toe. Allemaal punten waar de VVEM tijd en geld in steekt - de begroting is ook volgens deze speerpunten opgezet. De enquête biedt ondersteuning voor deze aanpak. Gevraagd naar een cijfer voor de VVEM "in het algemeen", krijgt de vereniging gemiddeld een 7,5. Volgens ruim 90 procent van de respondenten levert de VVEM "een goede dienstverlening voor de gevraagde lidmaatschapsgelden." En zelfs 100 procent vindt dat de VVEM "een positieve uitstraling heeft naar de evenementenbranche en naar derden." Dat is de grote lijn. Iets dieper kijkend is het beeld genuanceerder en worden verschillen zichtbaar. Op de vraag welke positieve spin-off de VVEM heeft voor het bedrijf, overheerst het beeld zoals hierboven: de VVEM is een "kwaliteitsmerk", zorgt voor kennisverbreding, mogelijkheden om te netwerken, vertegenwoordigt de belangen van de sector. Maar enkele bedrijven zeggen ook dat de spin-off voor hen "niet waarneembaar" is, of "daar hebben we interne discussie over". Het is goed om ook die geluiden te horen en de toelichting daarop mee te nemen.

Actief deelnemen en netwerken
Tweede opvallend punt is dat VVEM-leden zeer actief gebruik maken van de mogelijkheden die de vereniging biedt om kennis op te doen en te netwerken. 80 procent heeft deelgenomen aan workshops, 90 procent neemt deel aan ledenvergaderingen en 70 procent kiest voor twee of zelfs meer ledenvergaderingen per jaar, mede omdat dit een goede gelegenheid is om andere leden te ontmoeten. Ook de bereidheid om zelf actief te zijn is groot. 85 procent zegt "ja" of "wellicht" op de vraag of men bereid is namens de VVEM bijeenkomsten bij te wonen. En 90 procent zegt "ja"of "wellicht" op de vraag of men in een werkgroep of commissie zou willen gaan zitten.

Nieuwsbrief en website
Van de respondenten vindt 90 procent het "redelijk belangrijk" of "erg belangrijk" om via een nieuwsbrief op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de branche. 70 procent vindt dat dit met de huidige nieuwsbrief goed gebeurt, maar ook nog 30 procent vindt dat dit beter kan. De website wordt door 80 procent van de respondenten "enkele keren per jaar" bezocht en door 10 procent maandelijks. Die cijfers kunnen beter. Wat wil men op de website vinden? Vooral inhoudelijke informatie, zo blijkt. 90 procent kiest voor verslagen van de ALV, verslagen van de workshops, en informatiebladen over diverse onderwerpen.

CAO
Een apart onderwerp in de enquête waren de vragen over een CAO. Van de respondenten werkt 80 procent niet volgens een CAO. Ruim 60 procent heeft daar ook geen behoefte aan, maar toch nog 35 procent zegt "ja" op de vraag of men behoefte heeft aan een CAO Evenementen.

Branchespecifieke cursussen
Is er behoefte aan branchespecifieke cursussen? Tweederde zegt "nee", eenderde zegt "ja" en doet suggesties zoals veiligheid, VCA, certificaten voor ZZP'ers.

Een gala voor de evenementenbranche
De uitsmijter: 70 procent van de respondenten is positief over het idee om een Gala voor de evenementenbranche te organiseren!

 

De specifieke uitwerking van de enquête komt binnenkort op het ledendeel van deze site, dat in voorbereiding is.

 

Bijna twintig nieuwe leden hebben zich bij de VVEM aangemeld in iets meer dan een jaar. Een mooi resultaat, zeker in een tijd van economische tegenwind waarin niet alleen veel bedrijven maar ook verenigingen in zwaar weer zitten. Hoe kan het dat de VVEM juist nu blijft groeien? Voor enkele nieuwe leden speelt financieel voordeel een rol. De VVEM heeft met Buma/Stemra een contract gesloten waardoor dance leden profiteren van een collectiviteitskorting. Dat heeft enkele bedrijven over de drempel geholpen. Maar volgens directeur Hans Ligtermoet is dat een kleine minderheid van de nieuwe leden. Hij verklaart de ledenaanwas vooral uit de sterke inhoudelijke aanwezigheid van de VVEM in de sector, in combinatie met het actief benaderen van potentiële leden.

Zichtbaar geworden
"Ik denk in zijn algemeenheid dat we als VVEM afgelopen jaar beter zichtbaar zijn geworden," zegt Hans Ligtermoet. "Dat begint nu zijn vruchten af te werpen. Sinds vorig jaar hebben we ons sterk geprofileerd tijdens beurzen en events. Potentiële leden benaderen we daar actief, zonder druk uit te oefenen, want dat werkt niet. Maar als je iemand persoonlijk hebt gesproken, dan werkt dat door als die persoon de VVEM vervolgens in het nieuws ziet met onderwerpen die ertoe doen: de presentatie van de eerste betrouwbare branchecijfers, het Nationaal Evenementen Symposium, het contract met Buma/Stemra, en onlangs nog het gehoorconvenant dat we hebben gesloten met het ministerie van VWS."

Leden werven leden
Daarnaast ziet hij dat leden ook nieuwe leden werven. "De leden ervaren de echte meerwaarde van de vereniging. Als zij tegen iemand zeggen: 'ik ben lid van die club, dat zou jij ook moeten doen', dan heeft dat zijn effect." Uiteindelijk is de ledenaanwas een optelsom van al die factoren. "De activiteiten, de zichtbaarheid van de vereniging in de sector, het persoonlijke contact, de aanbevelingen van de leden, dat versterkt elkaar allemaal en vergemakkelijkt de stap om lid te worden."

 
 

Volg ons

Volg ons ook via RSS, Facebook en/of Twitter

Agenda

Geen evenementen

Waar vind je ons?

Telefoon: 0341-559504
Email: contactformulier
Website: www.vvem.nl

U bevindt zich hier: Home