Om de afspraken in het convenant na te komen moeten de VVEM en convenantspartner VNPF dit voorjaar aan de slag met de volgende punten
– Plan van aanpak maken
– Voorstel uitwerken voor differentiatie van de geluidsniveaus
– Communicatieplan opstellen
– Uitwerken hoe de rapportage van de geluidsmetingen gaat plaatsvinden.

De eerste drie punten moeten voor 1 mei 2014 klaar zijn. In juni 2014 worden deze plannen besproken door de stuurgroep van het convenant, die geformeerd zal worden op voorstel van het ministerie van VWS en waarvan VWS zelf voorzitter is. De beide brancheverenigingen zijn hierin vertegenwoordigd.

Plan van aanpak
De VVEM en VNPF maken een Plan van aanpak dat in concrete stappen, inclusief tijdsplanning, beschrijft hoe men de afspraken die in het convenant zijn gemaakt, gaat realiseren. Het plan wordt v??r 1 mei 2014 verstuurd naar het ministerie van VWS.

Differentiatie van maximum geluidsniveaus
Er zijn grote verschillen in evenementen, concerten en publieksgroepen. De convenantspartijen gaan gezamenlijk werken aan een differentiatie van het maximum geluidsniveau, passend bij de aard en omvang van de locatie en het type muziek, en in combinatie met aanvullende beschermingsmaatregelen. Het voorstel moet op 1 mei 2014 klaar zijn en op 1 februari 2015 ge?mplementeerd.

Communicatieplan
Van VVEM, VNPF en hun leden wordt verwacht dat zij actief met bezoekers over dit onderwerp communiceren via alle mogelijke kanalen: website, tickets, infoschermen, posters. Het communicatieplan hiervoor is gereed op 1 mei 2014. Dit is het enige element uit het plan waar het ministerie financieel aan zal bijdragen.

Rapportage geluidsmetingen en verkoop gehoorbescherming
De leden moeten geluidsmetingen verrichten, deze archiveren en periodiek rapporteren. De wijze waarop moet nog uitgewerkt worden. VVEM en VNPF rapporteren de voortgang aan het ministerie van VWS. Ook de verkoop van gehoorbescherming moet geregistreerd worden, gerelateerd aan het aantal bezoekers, en gerapporteerd aan VWS.

Onderwerpen