Op 17 april was de VVEM voor de halfjaarlijkse ledenvergadering te gast bij het nieuwe lid Lib?ma Beurzen & Evenementen, in de sfeervolle Galloway van 1931 op het terrein van de Brabanthallen in ’s Hertogenbosch. Een kleine 60 mensen waren aanwezig. Voorafgaand aan de vergadering kregen de leden een kijkje in de keuken van de Nuclear Security Summit, daarna was de vergadering zelf. Het formele gedeelte werd kort gehouden, enkele actuele onderwerpen werden wat meer uitgediept, zie hieronder.?De leden ontvangen later de notulen van de vergadering. Na afloop was er uiteraard gelegenheid om verder te praten onder het genot van een hapje en een drankje.?

Uitkomsten ledenenqu?te
Tijdens de vergadering werden de uitkomsten gepresenteerd van de ledenenqu?te die in januari is gehouden. Belangrijk om het gevoerde beleid te toetsen en waar nodig bij te stellen. De belangrijkste resultaten van de enqu?te vindt u hier. ? ?

Studiereizen: VVEM on Tour, Dublin en Las Vegas
Nieuws was er van de commissie die studiereizen organiseert. De commissie gaat reizen organiseren naar Dublin (oktober 2014) en naar Las Vegas (maart 2015). En VVEM on Tour gaat deze zomer backstage bij Concert at Sea (juli) en Mysteryland (augustus). De zeildag is dit jaar op 16 juli. Binnenkort meer informatie.?

Sena onderhandeling
Vorig jaar was de rechterlijke uitspraak in de lang slepende zaak Sena versus dance, over de afdracht van zogenaamde ‘naburige rechten’ door de organisatoren van dancefestivals. De rechter maakte weliswaar een einde aan enkele discussiepunten, maar de uitspraak was ook het startschot voor nieuwe onderhandelingen. Die worden in 2014 voortgezet.

Gehoorconvenant: genieten van muziek, maar wel jezelf beschermen
Vanaf oktober 2014 moeten evenementen en poppodia de geluidsniveaus gaan monitoren en moet het communicatieplan worden uitgevoerd dat de convenantspartners samen opstellen. De insteek is: genieten van muziek, maar wel jezelf beschermen. Er zijn werkgroepen actief voor techniek (geluidslimitering, meting, monitoring, loggen, registreren) en publiek (gehoorbescherming, communicatie). Een punt van aandacht is of Koninklijke Horeca Nederland zich?op een later moment?zal aansluiten bij het convenant. Dat zou het draagvlak aanzienlijk verbreden. Op dit moment is KHN toehoorder en geen partner in het convenant. Meer informatie over het convenant.

Wet Werk en Zekerheid
Op het gebied van arbeidsrecht verandert er in 2014 en 2015 veel. De Wet Werk en Zekerheid verandert onder meer de spelregels voor tijdelijke contracten, met grote gevolgen voor werkgevers, zeker ook in de evenementenbranche. De VVEM is in overleg met VNO-NCW (die hierover adviseert aan de wetgever) om de branche als uitzondering te erkennen. Zelfs als dat lukt, verandert er nog heel veel, en zeker niet alleen wat betreft tijdelijke krachten. De VVEM onderzoekt of hierover een sessie georganiseerd kan worden, bijvoorbeeld in samenwerking met VNO-NCW. Vanuit de vergadering wordt geadviseerd om als werkgever ruim voor 1 juli 2014 contact op te nemen met accountant of andere deskundigen op dit terrein om te bekijken of en hoe contracten moeten worden aangepast. Voor algemene informatie zie ook de site van MKB Nederland.?

Constructieve veiligheid van niet-bouwwerken
Dit blijft ook in 2014 een belangrijk onderwerp. De VVEM blijft werken aan een goede normering die is afgestemd op de praktijk van evenementen.?Het onderzoek door de TVD naar (half)open tenten krijgt dit jaar een vervolg.

Onderwerpen