meer maatwerk door de sociale partners mogelijk te maken. De Kamer had echter gevraagd om uitstel voor overleg over de voortgang van de totstandkoming van de arbocatalogi en de relatie met het vervallen van de beleidsregels. Op verzoek van sociale partners is dit voorjaar een analyse uitgevoerd naar normen in beleidsregels en de eventuele overname daarvan in de Arbowetgeving.?Deze analyse van de beleidsregels is uitgebreid besproken met sociale partners.

Uiteindelijke conclusie is dat er van de 92 beleidsregels 76 worden ingetrokken per 1 januari 2011. Van elf beleidsregels worden normen in de regelgeving opgenomen. Deze normen betreffen met name het werken met gevaarlijke stoffen en arbeid door zwangeren. Er zijn ook zes beleidsregels die worden aangehouden omdat er geen branchenormering is opgesteld; voor vijf beleidsregels geldt dat de branche nog tot 1 januari 2012 de gelegenheid heeft om tot komen brancheafspraken. Voor ??n beleidsregel geldt dat deze blijft bestaan totdat de uitwerking van het SER advies ARIE-regeling vorm heeft gekregen. Tot slot geldt voor ??n beleidsregel dat deze blijft bestaan om beide redenen: zowel opname in regelgeving als het ontbreken van branchenormering.

Inmiddels valt ruim 50 procent van de werknemers in Nederland onder de werking van een arbocatalogus. In de Beleidsregel arbocatalogi 2010 is een compleet overzicht opgenomen van de tot heden tot stand gekomen arbocatalogi. Deze beleidsregel wordt iedere twee maanden geactualiseerd.

Bron: Brief Donner Beleidsregels arbeidsomstandigheden

?

Onderwerpen