De VVEM is uitgenodigd voor overleg begin januari met het Centraal overleg Bouwconstructies (COBc) over de constructieve veiligheid van tijdelijke bouwsels zoals tenten, podia, tribunes en luifels. Een werkgroep van het COBc heeft het document “Constructieve voorwaarden en Toetsingscriteria bij een aanvraag voor een Evenementenvergunning” opgesteld. De auteurs, werkzaam bij verschillende gemeenten, achten het niet wenselijk dat elke gemeente eigen regels voor constructieve veiligheid hanteert. Om duidelijkheid te scheppen stelt men daarom voor de constructieve veiligheid te toetsen aan de geldende regels conform het Bouwbesluit. Die visie is uitgewerkt in dit document. Men wil hiermee “eenduidige veiligheidseisen geven op basis waarvan op een verantwoorde manier (beheersbaar risico) een evenement kan worden voorbereid en een vergunning kan worden verleend.”?

Het belang voor evenementen van dit initiatief spreekt voor zich en de VVEM onderschrijft zonder meer het streven naar duidelijkheid en uniformiteit. Wat de uitwerking betreft menen wij echter dat we de regels voor tijdelijke constructies niet een-op-een moeten baseren op de regels voor permanente bouwwerken zoals neergelegd in het Bouwbesluit. In onze ogen doet dat geen recht aan de huidige stand van de techniek en de bestaande, goede en veilige praktijken in de sector. Juist de afgelopen jaren is een consensus gegroeid dat voor tijdelijke constructies, zijnde niet-bouwwerken, op een aantal punten aangepaste regelgeving nodig is. Hierover denken wij als VVEM uiteraard graag mee. De afstemming met de werkgroep van het COBc vindt begin januari 2015 plaats.

Onderwerpen