De VVEM is een van de partijen die zich hebben verzameld in Gastvrij Nederland. De economische en sociale waarde van onze sector wordt steeds meer duidelijk ook richting de ministeries. De snelle verandering van de tijd waarin wij leven vraagt voor de toekomst meer onderzoek en professionele kennis. Door diverse sessies met betrokken partijen op toeristisch gebied en landelijke en regionale overheden wordt er gekeken hoe overheden beter kunnen faciliteren en wat er nodig is om onze sector te verbeteren als het gaat om kwaliteit (denk bijv. aan opleidingen, nog betere samenwerking overheid, verbetering brancheonderzoek, ondersteuning normeringen enz.).

We volgen twee hoofdlijnen:

1/ Onze directeur Hans Ligtermoet doet mee aan het traject waar wij via de dance zijn aangesloten bij de Topsector Creatieve Industrie.

Topsector creatieve industrie

De creatieve sectoren (zoals design, media en entertainment, mode, gaming en architectuur) zorgen ervoor dat steden aantrekkelijk worden voor toeristen, bedrijven en bewoners. Ook in het buitenland is Nederland beroemd. Bijvoorbeeld door Dutch Design, gebouwen van architecten en musici.

Topteam

Omdat de creatieve industrie nu al een sterke positie heeft en mogelijkheden om nog verder te groeien, is de sector door het kabinet aangewezen als topsector. Dit houdt in dat de overheid samen met bedrijven en de wetenschap gericht in de sector investeert.

Voor iedere topsector is een topteam samengesteld. Dit team bestaat uit een wetenschapper, een topambtenaar, een innovatieve MKB?er en een boegbeeld uit de sector. Het boegbeeld voor de creatieve industrie is Victor van der Chijs. Hij is de trekker van het topteam en aanspreekpunt voor de uitvoering van de actieagenda.

Innovatiecontract topsector

Het topteam heeft kansen en knelpunten voor de sector in kaart gebracht, zodat bedrijven, wetenschappers en de overheid hierop gezamenlijk actie kunnen ondernemen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een innovatiecontract, dat in april 2012 is gepresenteerd. In het innovatiecontract zijn de inhoudelijke en financi?le afspraken tussen bedrijven, wetenschappers en de overheid vastgelegd. Overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen voeren de gemaakte afspraken gezamenlijk uit.

?

2/ Hans Ligtermoet (in de Nationale Raad van Gastvrij Nederland) en Willem Westermann (in de werkgroep Beleid van Gastvrij Nederland) doen mee met de Topteambenadering van Gastvrij Nederland. Gastvrij Nederland valt niet binnen een topsector, maar heeft in overleg met Minister Kamp (EZ) wel gekozen om een benadering te kiezen die daarop lijkt. Er is een topteam aangesteld dat in diverse sessies nadenkt over taken en prioriteiten (daar zitten wij niet in/ bij). De werkgroep beleid ondersteunt de gedachtevorming (in die werkgroep zit Willem). Getracht wordt te komen tot een aanpak die wordt gestructureerd volgens:

  1. Wat is het probleem/aandachtspunt nu?
  2. Wat is het vergezicht, toekomstbeeld, waar moeten we naar toe?
  3. De transitie; hoe gaan we op dat doel, dat vergezicht komen?
  4. Realisatie: icoonprojecten: wat voor project kunnen we starten om de doelen te bereiken op een goede of aansprekende manier.

?

?

?

Onderwerpen