Het college van Burgemeester en Wethouders van Maastricht heeft besloten het MECC over te nemen en onder te brengen in een nieuwe BV: MECC Maastricht BV. Dit besluit is de uitkomst van gesprekken tussen de gemeente en de RAI, die medio 2012 bij de gemeente aangaf de exploitatie van het MECC niet meer als kernactiviteit te beschouwen en die evenals de joint venture met de gemeente Maastricht te be?indigen. De gemeente Maastricht heeft als eigenaar, huurder en verhuurder belang bij het voortzetten van de activiteiten in het MECC. Stopzetten leidt tot hoge kosten. Daarnaast zorgt het MECC voor werkgelegenheid, economische spin-off en draagt positief bij aan het imago van de stad. Vanochtend presenteerden de gemeente Maastricht, de RAI en de directie van het MECC de details van het akkoord, in aanwezigheid van de Samenwerkende Hotels Maastricht, het Maastricht Convention Bureau en Maastricht Health Campus.

Huidige samenwerking
Het vastgoed van het MECC is grotendeels eigendom van de gemeente Maastricht. Het congrescentrum, de expofoyer en de gronden inclusief parkeerplaatsen zijn in eigendom van de gemeente. Naast vastgoedeigenaar, is de gemeente huurder van vastgoed: de hallen, de Forumpassage, de centrale hal, de Westentree (eigendom van Annexum) en de parkeergarage (eigendom van SNS). Het gehele complex verhuurt de gemeente aan de exploitant: MECC BV. Sinds 1996 is de RAI voor 75 procent aandeelhouder in deze BV. De gemeente is mede?exploitant en heeft 25 procent van de aandelen.

Momentum
De gewijzigde strategie van Amsterdam RAI ligt ten grondslag aan het voorstel van de RAI om de joint venture te be?indigen. Het exploiteren van een ander beurs- en congrescentrum in Nederland, anders dan in Amsterdam, past niet meer in de strategische koers van de RAI. Daarnaast is het momentum om de gesprekken te voeren, ingegeven door de opzegtermijn van belangrijke huurcontracten van MECC Maastricht in 2016 en 2017.

Scenario?s
De afgelopen maanden hebben de RAI en de gemeente onderzocht en besproken onder welke condities de samenwerking eerder dan in 2018 kan worden be?indigd. Daarbij zijn twee scenario?s verkend: overdracht van de aandelen (continueren activiteiten in het MECC) en het uitdienen van het contract met geleidelijke afbouw van de activiteiten (be?indiging onderneming uiterlijk in 2017). Vanuit privaat en publiek belang acht het college van Burgemeester en Wethouders be?indigen van de activiteiten in het MECC geen wenselijk scenario. Als de activiteiten van het MECC worden stopgezet leidt dit voor de gemeente tot hoge kosten (? 3,6 mln.) als gevolg van huurderving, doorlopende kosten en kapitaalderving op de investering. Het leidt bovendien tot een verlies van werkgelegenheid (45 directe en 600 indirecte arbeidsplaatsen) en een verlies aan economische spinoff voor de stad (geschat op ? 60 ? 70 mln. jaarlijks). Voortzetten van de activiteiten is daarom het scenario dat het meest past bij het belang van de gemeente en de stad. Het college heeft daarom ingezet op een scenario dat de continu?teit van het MECC borgt en leidt tot een verantwoorde, nieuwe start van de onderneming met een positief Eigen Vermogen.

Private partijen
Naast de twee onderzochte scenario?s, heeft de gemeente verkend of er andere private partijen zijn die het belang van RAI over zouden willen nemen. Een eerste ori?ntatie onder de in Nederland actieve partijen heeft geen resultaten opgeleverd, omdat die partijen zich niet primair richten op de internationale congresmarkt.

Toekomst MECC
Het college vraagt de gemeenteraad in haar vergadering op 23 april 2013 in te stemmen met het onderhandelingsresultaat. Bij een positief besluit van de raad wordt de huidige samenwerking met de RAI be?indigd en is de continu?teit van het MECC geborgd. In 2013 en 2014 ontvlechten de gemeente en de RAI de samenwerking (onder andere de backoffice activiteiten). De directie van de nieuwe BV stelt een businessplan op, waarbij toekomstige kansen en mogelijkheden in de markt (campusontwikkeling: wetenschappelijke ontmoetingsplek en medische congressen, Maastricht en Euregio Culturele Hoofdstad van Europa 2018, continuering verbintenis TEFAF aan Maastricht) in kaart worden gebracht. In de periode na 2014 moet het MECC er staan, met nieuw elan en mogelijkheden, maar ook met een acceptabel bedrijfsresultaat en bijdrage van de gemeente.

Reacties partijen
John Aarts, wethouder economie: ?Wij laten het MECC niet teloor gaan. Vanuit privaat belang is dat geen optie, omdat stoppen de gemeente meer kost dan doorgaan. Het MECC is bovendien van te grote waarde voor de economie en het imago van de stad. Het MECC biedt aan 600 mensen werkgelegenheid, zorgt voor een economische spin-off van miljoenen en huisvest de belangrijkste kunstbeurs van de wereld. Dat gaan we echt niet opgeven. Voor de toekomstige campusontwikkeling is een professioneel beurs- en congrescentrum ook onmisbaar. Samen met de Provincie, Samenwerkende Hotels Maastricht, Maastricht Health Campus, het Maastrichts Convention Bureau en het bedrijfsleven slaan we de handen ineen. Er is werk aan de winkel. Maar met vereende krachten gaan we die uitdaging met vertrouwen aan.?

Hans Bakker, algemeen directeur Amsterdam RAI: ?Vanuit strategische overwegingen hebben wij de keuze gemaakt om ons op het ge?igende moment terug te trekken uit Maastricht. Dat laat onverlet dat MECC Maastricht een mooi bedrijf in een unieke omgeving is. Een beurs- en congrescentrum hoort bij de infrastructuur van een toonaangevende stad. In de nieuwe vorm zullen Gemeente en MECC Maastricht als twee-eenheid optrekken en dat zal de propositie alleen maar versterken. Met daarbij de kracht van de regionale overheid en zakelijke partners, cre?ert dat een MECC waar Maastricht en heel Limburg trots op kan zijn.?

Rob van Wiel, directeur MECC Maastricht: ?In onze klantcontacten ervaren wij het voordeel van de stad Maastricht. Maastricht profiteert van het MECC en MECC profiteert van Maastricht. Het MECC is actief gericht op meerdaagse congressen en evenementen met het oog op de spinoff voor de stad. Daarbij is MECC katalysator voor o.a. de Maastricht Health Campus als wetenschappelijke ontmoetingsplek en faciliteert (inter)nationale medische congressen. Afgelopen jaar is een flinke kostenreductie doorgevoerd en is er een krachtig management samengesteld met visie, ervaring en branchekennis.?

Dit is een gezamenlijk persbericht van Gemeente Maastricht, Amsterdam RAI en MECC Maastricht.

Onderwerpen