In het Convenant preventie gehoorschade muzieksector zijn afspraken gemaakt op drie gebieden:
– Geluidslimitering
– Geluidsmeting
– Gehoorbescherming.

Geluidslimiet: norm blijft 103 dB(A), maar met ‘piekbelasting’ en meer differentiatie
De maximale norm blijft 103 dB(A) Leq, gemeten over 15 minuten aan de mengtafel op 2 meter boven de vloer. Er geldt een overgangstermijn tot 1 oktober 2014 om dit geluidsniveau overal te implementeren.?

Nieuw is dat de piekbelasting beperkt moet blijven tot een geluidsdruk van maximaal 200 Pascal. Deze waarde moet nog vertaald worden naar een meetbare grootheid. Dit gebeurt in de overgangsperiode tot 1 oktober 2014.?

Nieuw is ook dat er differentiatie gaat komen in het maximum toelaatbare geluidsniveau in combinatie met aanvullende maatregelen. De differentiatie wordt afgestemd op de omvang van de locatie en het type evenement. Het voorstel hiertoe moet gereed zijn op 1 mei 2014, per 1 februari 2015 wordt dit ge?mplementeerd.

Geluidsmetingen: meten, bewaren en rapporteren
De muzieklocaties verrichten vanaf 1 oktober 2014 geluidsmetingen, leggen deze vast en rapporteren ieder kwartaal in een uniform format aan de VVEM of VNPF. Deze partijen zorgen voor een voortgangsrapportage naar de stuurgroep van het convenant en het ministerie van VWS. De eerste rapportage wordt gedaan voor 1 maart 2015.

Gehoorbescherming: aanbieden en verkoopcijfers bijhouden?
Muzieklocaties bieden gehoorbescherming aan de bezoekers aan en houden de verkoop bij, gerelateerd aan het aantal bezoekers. Hierover wordt gerapporteerd aan de stuurgroep en het ministerie van VWS.

Tijdsplan en stuurgroep
Er wordt een stuurgroep gevormd met vertegenwoordigers van het ministerie van VWS, VVEM en VNPF, aangevuld met experts op het gebied van gehoorschade. In 2014 en 2015 wordt eens per kwartaal overlegd om de voortgang te bespreken. In het najaar van 2015 wordt het convenant ge?valueerd. Het ministerie neemt v??r 1 januari 2016 de beslissing om het convenant al dan niet te verlengen. Dit besluit zal aan de Tweede Kamer worden meegedeeld.

Convenant preventie gehoorschade muzieksector (pdf)

Onderwerpen