Een drietal bureaus op het terrein van onder meer eventmarketing en -onderzoek heeft het initiatief genomen om te komen tot beter onderzoek naar cijfers van grootschalige evenementen en festivals. De initiatiefnemers streven ernaar richtlijnen op te stellen voor het meten en vaststellen van o.a. bezoekersaantallen, mediawaarde en economisch rendement. De richtlijnen worden opgesteld in overleg met tal van betrokken partijen in de evenementenbranche en daarmee verwante sectoren. Voorjaar 2007 wordt een convenant ter ondertekening aan de partijen voorgelegd. Het convenant vormt de basis van een uiteindelijk in te voeren keurmerk. 

De bureaus ReSpons Evenementen Monitor, BV De Nieuwe Aanpak, en MeerWaarde werken samen onder de projectnaam Event Audits. Zij hebben uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van dataverzameling, monitoring en wetenschappelijk onderzoek bij evenementen. Daarnaast is er kennis en ervaring bij het inpassen van evenementen bij stadspromotie en citymarketing. 

Het Event Audits-initiatief komt tegemoet aan de al jaren bestaande nadrukkelijke wens van sponsors en subsidieverstrekkers, alsmede van organisatoren, om meer onderzoek te doen naar evenementen, zodat cijfers beter met elkaar te vergelijken zijn. Tal van instanties wordt bij hun bedrijfsvoering in toenemende mate gehinderd door een gebrek aan gestandaardiseerde cijfers. Het gaat dan met name om bezoekersaantallen. Andere belangrijke gegevens zijn het economisch rendement, de media-aandacht, en de uiteindelijke kosten en baten van een evenement. Het initiatief wordt gesteund vanuit de vier grote gemeenten in ons land (de G4). Amsterdam Toerisme & Congres Bureau (ATCB), Rotterdam Festivals, Den Haag Marketing & Events, en Het UtrechtSE (Netwerk voor Stadspromotie en Evenementen) leveren een financiële en inhoudelijke bijdrage aan het project. Daarnaast heeft het Ministerie van Economische Zaken een innovatiebijdrage beschikbaar gesteld.

Onderwerpen