Het kabinet haalt de bezem door het vergunningenstelsel. De rijksoverheid komt tot een reductie van maar liefst 42 procent van de vergunningen. MKB-Nederland is verheugd over dit resultaat, maar stelt tegelijk vast dat gemeenten nog veel meer kunnen doen om het aantal vergunningen en daarmee de lastendruk terug te dringen.

Afgelopen najaar is de rijksoverheid het project Vereenvoudiging Vergunningen gestart. In de meibrief presenteert het kabinet de resultaten: na doorlichting van de vergunningstelsels per departement kan 42 procent van de vergunningen op basis van rijksregelingen vervallen. Het aantal jaarlijks te verlenen vergunningen neemt af met 1,17 miljoen, van 2,74 miljoen tot een 1,57 miljoen. Bijna de helft hiervan komt overigens voor rekening van de afschaffing van de sportvisakte (575.000 vergunningen).

Van de 1.118 geïnventariseerde vergunningstelsels op rijksniveau kunnen er 248 verdwijnen (22 procent). Deze vermindering komt tot stand door het geheel schrappen of samenvoegen van stelsels dan wel het omzetten naar algemene regels. Voor nog eens 124 vergunningstelsels zijn voorstellen gedaan voor vereenvoudiging door bijvoorbeeld het opnemen van drempelwaarden, digitalisering en gedeeltelijke omzetting naar algemene regels. De voorstellen leveren op papier een vermindering op van de administratieve lasten van ruim 35 procent.

?

Het kabinet heeft verder beloofd dat de dienstverlening van de vergunningverlener zal verbeteren, onder meer door de inzet van ICT. De toepassing van de zogeheten ‘lex silencio positivo’ wordt uitgebreid met ruim 20 vergunningenstelsels. Dit betekent dat als de termijn voor een beschikking of besluit door de overheid is verstreken, de aanvrager ervan uit mag gaan dat de vergunning is toegewezen.

MKB-Nederland vindt dat de overheid in korte tijd een grote prestatie geleverd heeft. Maar we zijn nog niet klaar. Zo moeten de mechanismen achter overdadige regelgeving (vergunningen, administratieve lasten) nog beter worden onderzocht en bestreden. MKB-Nederland moet de eerste oogst nog beoordelen met de achterban en bekijken hoeveel minder het nu echt is geworden. Tevens wil de werkgeversorganisatie een tweede oogst binnenhalen door samen met de achterban verdergaande voorstellen te ontwikkelen. Tenslotte zouden gemeenten de eigen vergunningen grondig moeten doorlichten, met hulp van de mkb-nota ‘Lokale vergunningen doorgelicht’. De regionale mkb-organisatie spant zich momenteel in om dit in de collegeprogramma’s te krijgen.

De VNG heeft haar modelverordeningen met vergunningstelsels doorgelicht. Ze zegt tweederde van de vergunningen af te schaffen, maar deze resultaten zijn voor een belangrijk deel cosmetisch. In plaats vergunningen echt af te schaffen, hangt de VNG tien vergunningen onder de Omgevingsvergunning en drie onder Evenementenvergunning. De doorlichting van de VNG behelst een aantal goede voorstellen, maar gaat naar mening van MKB-Nederland niet ver genoeg.

Wat de individuele gemeenten betreft, is slechts 16 procent gestart met de doorlichting. Het resultaat is afschaffing van niet meer dan 8 procent van de autonome vergunningen. Gemeenten noch VNG hebben getoetst op de strikte noodzaak van de vergunning, maar op de controle die ermee uitgeoefend kan worden. Een sense of urgency om de vergunninglast voor burgers en bedrijven substantieel te verminderen, lijkt vooralsnog te ontbreken.

Onderwerpen