Op 3 mei heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de KNVB per brief verzocht om voor 7 juni een reactie te geven inzake het concept-wetsvoorstel ‘Bijdrage politiekosten bij publieksevenementen’. De KNVB is het principieel oneens met doorberekening van politiekosten en heeft dat het ministerie vandaag schriftelijk laten weten. Het conceptwetsvoorstel is daarnaast praktisch onuitvoerbaar. Bovendien wordt met het wetsvoorstel de oorspronkelijke doelstelling, het terugdringen van politie-inzet, volledig uit het oog verloren.

De KNVB is het om een aantal redenen oneens met doorberekening van politiekosten:

• Allereerst heeft de KNVB het principiële standpunt dat handhaving van de openbare orde een klassieke overheidstaak is.

• Recentelijk is met de (overheids)partners een pakket aan maatregelen afgesproken, waarbij clubs verantwoordelijk zijn voor de orde in en rond het stadion en de overheid voor de openbare orde. Het kan volgens de KNVB niet zo zijn dat daarnaast nog eens 50% extra wordt doorbelast.

• Het is onterecht dat organisatoren van evenementen de rekening gepresenteerd krijgen van iets waar zij geen zeggenschap over hebben. Het principe van wie betaalt bepaalt wordt hiermee overboord gegooid.

• De overheid verliest door het wetsvoorstel haar monopoliepositie. Zo moet het betaalde voetbal vrij zijn ook extern personeel en materieel in te kunnen kopen.

• Al eerder is aangetoond dat een groep van circa 2000 personen grotendeels verantwoordelijk is voor de onrust in en rondom de stadions. Deze personen vertonen voortdurend crimineel gedrag, ook buiten het voetbal. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid om deze personen aan te pakken en ze een strafrechtelijk stadionverbod met meldplicht op te leggen. Dit draagt bij aan minder politie-inzet.

• Risico-mijdend gedrag van lokale overheden, bijvoorbeeld onnodige extreme politie-inzet bij wedstrijden, kan met dit wetsvoorstel worden afgewenteld op private partijen. De KNVB is van mening dat beter geïnvesteerd kan worden in een verbetering van de risicobeoordeling en de informatiepositie, en een efficiëntere inzet van politie;

• Het wetsvoorstel draagt niet bij aan de beoogde bezuinigingen. De politie-inzet in Nederland is niet hoog, zeker niet in vergelijking met omringende landen als Duitsland en Engeland. 330.000 uur lijkt veel, maar uitgaande van 1600 uur per personeelslid betekent dit net iets meer dan 200 agenten in heel Nederland, en dat voor alle voetbalwedstrijden waar in totaal bijna 5 miljoen bezoekers op af komen. Ajax kost het korps Amsterdam-Amstelland 0.28% van de totale inzet. Als je de volledige inzet van het betaald voetbal in Nederland op dat korps afwentelt, legt dat slechts beslag op 3.6% van hun capaciteit.

• De clubs in het betaalde voetbal kunnen bij invoering van de nieuwe wet onder grote financiële druk komen te staan. Het is maar zeer de vraag of alle clubs dit financieel kunnen trekken. Het heeft wellicht grote gevolgen heeft voor de toegangsprijs van voetbalwedstrijden, omdat extra kosten noodgedwongen worden doorberekend aan de consument.

• Er wordt uit het oog verloren dat KNVB en clubs al een aantal concrete, succesvolle en dure maatregelen heeft genomen. De KNVB wijst op de maatschappelijke functie en taken die voetbalclubs al hebben en is van mening dat politie-inzet verder dalen door:
 Projecten van clubs voor hun supporters;
 Maatschappelijke activiteiten van clubs in buurten, stad en regio;
 Verbeteren van stewardopleidingen;
 Introductie van de uitkaart;
 Geen politie meer in het stadion;
 Alle clubs voldoen aan de veiligheidseisen, die voorwaarde zijn voor het verkrijgen van een licentie.

• De KNVB is voorstander van een gezamenlijke lokale aanpak, waarbij de club kan dienen als vindplaats. Dit blijkt te werken. Eerdere rapporten van VWS en COT bewijzen dat vandalen zich niet beperken tot voetbal. Succesvolle projecten als ‘Hooligans in Beeld’ bevestigen dit.

‘Wij zijn van mening dat de oorspronkelijke doelstelling van minder politie-inzet anders en beter kan worden bereikt. De KNVB en de clubs willen daarom in het verlengde van de recentelijk afgesproken maatregelen graag met de overheid in gesprek hoe politie-inzet verder kan worden teruggebracht’, aldus KNVB-directeur Henk Kesler.

‘Voetbal dient als volkssport nummer 1 een groot belang in de samenleving. In plaats van de verantwoordelijkheid af te schuiven, zou de overheid samen met het betaald voetbal voor een probleemloos evenement moeten zorgen. We hebben een gezamenlijke zorg voor een beter en efficiënt veiligheidsbeleid. Het betaald voetbal heeft daaraan, inmiddels met succes, al een hoge prioriteit gegeven. Wij doen dan ook een dringend beroep op minister Remkes om geen verdere uitvoering aan dit conceptwetsvoorstel te geven. Het is beter eerst de effecten van alle maatregelen, die recentelijk zijn afgesproken en die de KNVB en clubs al ettelijke miljoenen hebben gekost, af te wachten.’

Onderwerpen