29 juni 2007 – Drie jaar na de invoering van de regels omtrent de rookvrije werkplek heeft het overgrote deel van de bedrijven ervoor gezorgd dat werknemers een rookvrije werkplek hebben en dus beschermd worden tegen de schadelijke effecten van tabaksrook. Dat blijkt uit VWA-inspectiegegevens en uit onderzoek van onderzoeksbureau INTRAVAL, dat in opdracht van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) is uitgevoerd. In alle branches zijn de omstandigheden verbeterd, maar er blijven nog wel enkele branches achter: bouwnijverheid, industrie, vervoer en opslag, communicatie, en landbouw en visserij. De VWA besteedt extra aandacht aan deze branches. Het onderwijs, de gezondheidszorg en het openbaar bestuur zijn de branches waarin de meeste bedrijven het rookbeleid volgens de eisen uit de Tabakswet hebben ingevoerd.

In de tweede helft van 2006 hebben controleurs van de VWA circa 1400 bedrijven geïnspecteerd op de naleving van de regels omtrent de rookvrije werkplek. Ook is er een onderzoek naar de naleefmotieven uitgevoerd. Daarin zijn bedrijven onder andere ondervraagd hoe ze het rookverbod hebben ingevoerd en welke knelpunten ze daarbij tegenkwamen. De resultaten van de controles en het onderzoek zijn afgezet tegen de resultaten van een vergelijkbaar onderzoek uit 2004.

Inspecties

Tijdens de inspecties is nagegaan of de werkplekken en de gezamenlijke ruimten rookvrij zijn en of de rookruimte voldoet aan de wettelijke voorschriften. In 2006 is bij 86% van de bedrijven geconstateerd dat de werkplekken rookvrij zijn, terwijl bij 87% de gezamenlijke ruimten rookvrij zijn. In 2004 was dat respectievelijk 78% en 82%. Op brancheniveau loopt het percentage bedrijven waarbij in 2006 is geconstateerd dat de werkplekken rookvrij zijn uiteen van 76% binnen de industrie tot 100% binnen de gezondheidszorg.

Maatregelen

In 2006 is bij 20% van de bedrijven een maatregel genomen in de vorm van een schriftelijke waarschuwing of een boeterapport, in 2004 was dat 31%. In 2006 zijn het met name de middelgrote bedrijven (22%) waar de meeste maatregelen zijn genomen, terwijl in 2004 de bedrijven met 100 of meer werknemers het hoogst scoorden (44%). In beide jaren zijn de meeste maatregelen genomen omdat er sprake was van blootstelling aan tabaksrook op de werkplek gevolgd door blootstelling aan tabaksrook in gezamenlijke ruimten. Maatregelen omdat de rookruimten niet aan de eisen voldeden, kwamen het minst voor.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek zijn vragen over de invoering van het rookverbod gesteld aan ondernemers. Het percentage bedrijven dat aangeeft regels te hebben opgesteld conform de eisen van de Tabakswet, is toegenomen: in 2006 voldeed 81% aan de wet- en regelgeving tegenover 76% in 2004. Alleen bij bedrijven met 100 of meer medewerkers is het percentage hetzelfde gebleven, bij de kleinere bedrijven is sprake van een toename . Deze toename wordt met name veroorzaakt doordat steeds meer bedrijven een volledig rookverbod invoeren.

In 2006 gaf 87% van de bedrijven aan de invoering en handhaving van het rookverbod (zeer) makkelijk te vinden, in 2004 was dat nog 77%. Ook het deel van de bedrijven dat de invoering en handhaving (erg) belangrijk vindt is tussen 2004 en 2006 toegenomen: 84% in 2006 tegenover 65% in 2004.

Rookvrije horeca

De regelgeving over een rookvrije werkplek kent een uitzondering voor het personeel in de horeca. De minister van Volksgezondheid heeft aangekondigd dat naar verwachting in 2008 ook in de horeca een rookverbod gaat gelden. Horeca-ondernemers kunnen eventueel aparte rookruimtes aanleggen.

Klachten

Werknemers die klachten hebben over het niet-naleven van het rookverbod op hun werk, kunnen hun klacht indienen bij de Voedsel en Waren Autoriteit. Via het gratis nummer van de Warenklachtenlijn, 0800-0488, is de VWA altijd bereikbaar.

Meer informatie

Onderwerpen