Eind april stuurde Staatssecretaris Karien van Gennip (EZ) een uitgebreide brief over de resultaten in de eerste fase van het Project Vereenvoudiging Vergunningen. U vindt de integrale brief op www.vereenvoudigingvergunningen.nl

Op 22 juni j.l. heeft de Tweede Kamer die resultaten besproken. De Kamer oordeelt positief over het feit dat de doorlichting van de vergunningstelsels van het rijk binnen een half jaar heeft geleid tot de conclusie dat circa 20% van de stelsels kan worden geschrapt en liefst circa 40% van de vergunningen.

PvdA, CDA, VVD en LPF zien reden voor meer actie. Naast uitvoering van de conclusies in de brief vragen zij vooral actie van de gemeenten en de VNG. Burger en bedrijf moeten echt merken dat er wat gebeurt. Klantgericht gedrag én veel minder vergunningen zijn daarbij belangrijke ingrediënten. Zij vragen om duidelijke acties en doelen in de tweede fase van het project.

Het CDA bepleit de vernieuwende aanpak m.b.t. bouwvergunningen van de gemeente Boekel in het hele land op meerdere terreinen door te voeren. De VVD roept de bewindslieden op de voorstellen van boerenorganisatie LTO op te pakken. Het CDA vraagt MKB-Nederland en VNG om een nieuwe bedrijfsvriendelijke modelverordening te maken.

In haar reacties heeft Staatssecretaris Karien van Gennip aangegeven dat de Kamer in september nader wordt geïnformeerd over de opzet en inhoud van de 2e fase van het project. In het voorjaar van 2007 moet een fundamentele analyse gereed zijn, die op enkele terreinen aangeeft wat er nog meer kan worden bereikt.

▬      De actie gaat door
Het kabinet vindt een voortvarende implementatie van de voorstellen tot vermindering van het aantal vergunningen van groot belang. Daardoor zal de vergunninglast sterk worden teruggebracht. Uiteraard met oog voor blijvende goede borging van de publieke belangen.
Het werkplan voor de tweede fase kunt U via www.vereenvoudigingvergunningen.nl verkrijgen.  Belangrijke acties in dat werkplan:
uitvoeren van de conclusies van de eerste fase
extra actie op gemeentelijk niveau
nieuwe impulsen voor betere dienstverlening.
Projectdirectie bewaakt de voortgang van de toegezegde acties en voert zelf nieuwe uit. Rond Prinsjesdag wordt de Tweede Kamer opnieuw geïnformeerd. In december worden de resultaten van de tweede fase opgeleverd.

▬      Elektronische overheid 
Inzet van ICT kan de vergunningverlening voor burgers en bedrijven verbeteren. Om meer samenhang en synergie tussen de inspanningen van de overheid te bereiken hebben Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen een verklaring ondertekend gericht op betere dienstverlening en minder administratieve lasten met de elektronische overheid. Daarin zijn afspraken gemaakt over het gebruik van ICT-voorzieningen die landelijk worden ontwikkeld, zoals DigiD, basisregistraties, elektronische formulieren, bedrijvenloket, ed.  

Gemeenten en andere decentrale overheden worden met een kennisbank en via inzet van externe adviseurs (i-teams) ondersteund bij de implementatie van deze "bouwstenen" zodat ze niet zelf het wiel hoeven uit te vinden en sneller het proces van vergunningverlening op orde kunnen brengen. Een eerste groep van 80 gemeenten heeft zich al via www.egem.nl voor ondersteuning bij de invoering van de elektronische overheid aangemeld.  

Onderwerpen