De VVEM peilt regelmatig wat de leden van hun vereniging vinden. De uitkomsten zijn belangrijk om het beleid te toetsen en waar nodig bij te stellen. ‘Het is een manier om kritisch naar jezelf te kijken,’ zei Willem Westermann tijdens de Algemene Ledenvergadering op 17 april, waar hij de uitkomsten van de laatste enqu?te presenteerde. ‘Veel dingen gaan goed, maar er is ook genoeg ruimte voor verbetering.’

Wat vinden de leden van het beleid en de activiteiten van de VVEM? Waarom is men lid? Wat levert het op? Wat doet de VVEM goed en wat kan beter? Welke onderwerpen moeten prioriteit krijgen? De enqu?te van januari 2014 was bedoeld om antwoord te krijgen op dit soort vragen. Het bestuur gaat daarmee aan de slag en houdt het gevoerde beleid tegen het licht. De respons op de enqu?te was goed, de vragen zijn beantwoord door in totaal 48 leden. ?

Positieve uitstraling
Een eerste conclusie is dat de VVEM in grote lijnen doet wat de leden van de vereniging verwachten: activiteiten voor de leden organiseren, belangen behartigen, lobbyen bij de overheid, kennisdeling, zorgen voor normering waar evenementenmakers mee uit de voeten kunnen, de sector profileren naar publiek en media toe. Allemaal punten waar de VVEM tijd en geld in steekt – de begroting is ook volgens deze speerpunten opgezet. De enqu?te biedt ondersteuning voor deze aanpak. Gevraagd naar een cijfer voor de VVEM “in het algemeen”, krijgt de vereniging gemiddeld een 7,5. Volgens ruim 90 procent van de respondenten levert de VVEM “een goede dienstverlening voor de gevraagde lidmaatschapsgelden.” En zelfs 100 procent vindt dat de VVEM “een positieve uitstraling heeft naar de evenementenbranche en naar derden.” Dat is de grote lijn. Iets dieper kijkend is het beeld genuanceerder en worden verschillen zichtbaar. Op de vraag welke positieve spin-off de VVEM heeft voor het bedrijf, overheerst het beeld zoals hierboven: de VVEM is een “kwaliteitsmerk”, zorgt voor kennisverbreding, mogelijkheden om te netwerken, vertegenwoordigt de belangen van de sector. Maar enkele bedrijven zeggen ook dat de spin-off voor hen “niet waarneembaar” is, of “daar hebben we interne discussie over”. Het is goed om ook die geluiden te horen en de toelichting daarop mee te nemen.

Actief deelnemen en netwerken
Tweede opvallend punt is dat VVEM-leden zeer actief gebruik maken van de mogelijkheden die de vereniging biedt om kennis op te doen en te netwerken. 80 procent heeft deelgenomen aan workshops, 90 procent neemt deel aan ledenvergaderingen en 70 procent kiest voor twee of zelfs meer ledenvergaderingen per jaar, mede omdat dit een goede gelegenheid is om andere leden te ontmoeten. Ook de bereidheid om zelf actief te zijn is groot. 85 procent zegt “ja” of “wellicht” op de vraag of men bereid is namens de VVEM bijeenkomsten bij te wonen. En 90 procent zegt “ja”of “wellicht” op de vraag of men in een werkgroep of commissie zou willen gaan zitten.

Nieuwsbrief en website
Van de respondenten vindt 90 procent het “redelijk belangrijk” of “erg belangrijk” om via een nieuwsbrief op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de branche. 70 procent vindt dat dit met de huidige nieuwsbrief goed gebeurt, maar ook nog 30 procent vindt dat dit beter kan. De website wordt door 80 procent van de respondenten “enkele keren per jaar” bezocht en door 10 procent maandelijks. Die cijfers kunnen beter. Wat wil men op de website vinden? Vooral inhoudelijke informatie, zo blijkt. 90 procent kiest voor verslagen van de ALV, verslagen van de workshops, en informatiebladen over diverse onderwerpen.

CAO
Een apart onderwerp in de enqu?te waren de vragen over een CAO. Van de respondenten werkt 80 procent niet volgens een CAO. Ruim 60 procent heeft daar ook geen behoefte aan, maar toch nog 35 procent zegt “ja” op de vraag of men behoefte heeft aan een CAO Evenementen.

Branchespecifieke cursussen
Is er behoefte aan branchespecifieke cursussen? Tweederde zegt “nee”, eenderde zegt “ja” en doet suggesties zoals veiligheid, VCA, certificaten voor ZZP’ers.

Een gala voor de evenementenbranche
De uitsmijter: 70 procent van de respondenten is positief over het idee om een Gala voor de evenementenbranche te organiseren!

?

De specifieke uitwerking van de enqu?te komt binnenkort op het ledendeel van deze site, dat in voorbereiding is.

?

Onderwerpen