Zie uitspraak op http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2013:5950, en? http://www.ie-forum.nl/?//Sena+wordt+verboden+percelen+en+panden+te+betreden////31729/??

Uitspraak KAV versus SENA, BUMA, SCAN???? Op 11 juli 2013 is de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland gepubliceerd op uitspraken.rechtspraak.nl. Het betreft een civielrechtelijke zaak van KAV autoverhuur tegen de muziek-cbo?s vanwege twee punten: a) dat Sena-medewerkers de vestigingen had betreden ondanks een schriftelijk verbod en b) dat KAV niet verantwoordelijk gehouden wenste te worden voor muziekgebruik van de medewerker(s) in een filiaal omdat daartoe geen apparatuur had verstrekt en had gevraagd eigen apparatuur uit de doen.?

Ad a.) De recepties in de vestigingen van KAV worden door de rechter betiteld als geen openbare ruimtes die voor iedereen toegankelijk zijn. Bij brief (december 2010) heeft KAV Sena expliciet verboden de vestigingen van KAV te betreden en was daar als eigenaar toe bevoegd. Omdat Sena en/of haar medewerkers geen opsporingsambtenaar zijn als bedoeld in artikel 28 van de WNR en er daarom geen wettelijke grondslag bestaat voor Sena en/of haar medewerkers voor het tegen de wil van de eigenaar of gebruiker betreden van percelen en panden van KAV.

Ad b.) KAV heeft aan haar medewerkers geen apparatuur beschikbaar gesteld voor het luisteren naar muziek. Voorts heeft KAV haar medewerkers bij e-mailbericht (september 2009) opgeroepen eventueel aanwezige radio?s uit te zetten. Onder die omstandigheden kan niet met recht worden gezegd dat KAV in haar vestigingen muziek ten gehore brengt of laat brengen. Het enkele feit dat in vijf van de 28 KAV-vestigingen kennelijk onvoldoende gehoor is gegeven aan de instructie van KAV is daarvoor onvoldoende. Evenmin kan KAV onder genoemde omstandigheden verantwoordelijk worden gehouden voor geconstateerd muziekgebruik in die vestigingen. Dit geldt te meer nu (veelal) sprake is van eenmansvestigingen en van KAV niet kan worden gevergd dat zij haar medewerkers in die vestigingen (stelselmatig) controleert op de naleving van de door haar uitgevaardigde instructie om de radio?s uit te zetten. Het betoog van Sena en Buma dat KAV effectieve maatregelen dient te nemen, zoals het verwijderen of verbieden van de radio?s, treft geen doel.???? Het enkele feit dat KAV de radio?s niet heeft verwijderd of verboden betekent immers nog niet dat zij in haar vestigingen muziek ten gehore brengt of laat brengen. Dat zou anders kunnen zijn als KAV, terwijl zij weet dat bepaalde medewerkers de gegeven instructie niet opvolgen, geen verdere actie onderneemt, maar dat is gesteld noch gebleken.

Het is Sena verboden vanaf twee dagen na betekening van het vonnis, voor de duur van vijf (5) jaren, percelen en panden bij KAV in gebruik, te (doen) betreden, behoudens door een deurwaarder of daartoe aangewezen opsporingsambtenaren als bedoeld in artikel 28 WNR, op straffe van een dwangsom ad EUR 500,00 per overtreding met een maximum van EUR 5.000,00.??

Onderwerpen