MKB-Nederland licht lokale vergunningen door

Delft, 15 februari 2006 -Tenminste 18 van 26 lastenverhogende lokale vergunningen kunnen verdwijnen. Dat blijkt uit het onderzoek “Lokale vergunningen doorgelicht”, waarin MKB-Nederland 26 gemeentelijke vergunningen onder de loep heeft genomen. De voorstellen van MKB-Nederland leveren een besparing op van ruim 50% van de totale administratieve lasten veroorzaakt door autonome vergunningen. MKB-Nederland daagt gemeentelijke fracties uit om afschaffing vergunningen met stip op de lokale agenda te plaatsen.
MKB-Nederland pleit voor een separate MKB-verordening waarin vergunningen vervangen worden door algemene regels. Zo hebben in een willekeurige winkelstraat de meeste winkeliers een vergunning om een reclamebord buiten te mogen zetten.  Met algemene voorschriften over constructie, maximale omvang en plaatsing van reclameborden vervang je in één straat al snel circa 200 vergunningen. De MKB-verordening betekent een eerlijker vorm van regelgeving omdat ondernemers onder hetzelfde regime komen te vallen. Voor ondernemers scheelt het administratieve lasten en leges, de gemeente bespaart op vergunningverleners. Bovendien is het controleren van een paar algemene voorschriften behoorlijk efficiënter dan het controleren van 200 vergunningen met elk  individuele voorschriften. Een win-win situatie voor gemeente en bedrijfsleven zogezegd.

Bij lokale vergunningen ervaren ondernemers willekeur, langdurige processen, ondeskundigheid en wantrouwen. Lokale autonome vergunningen zijn vergunningen waarvan gemeenten zelf mogen beslissen of ze die verplicht stellen en met wel voorschriften ze worden opgetuigd. De bureaucratie rondom gemeentelijke vergunningen blijft het bedrijfsleven een doorn in het oog. De grote variëteit aan leges, de onduidelijke eisen vaak gecombineerd met lange doorlooptijden doen bovendien afbreuk aan de flexibiliteit van MKB-bedrijven. Deze lokale vergunningen leiden tot € 52 miljoen aan extra administratieve lasten voor het bedrijfsleven met name in de sectoren bouw, detailhandel en vrijetijd (leges en nalevingskosten niet meegerekend).
Het kabinet is voortvarend aan de gang gegaan met het doorlichten en vereenvoudigen van de Rijksvergunningen. Ten aanzien van de lokale vergunningen, circa 65 stelsels die per gemeente kunnen verschillen, constateert MKB-Nederland een vrijblijvende houding. Hoewel staatssecretaris Van Gennip gemeentes heeft verzocht aan de slag te gaan met het doorlichten van de eigen vergunningen wil MKB-Nederland de gemeente met deze aanpak ondersteunen. MKB-Nederland probeert hiermee te voorkomen dat 458 gemeenten opnieuw het wiel moeten uitvinden.

Onderwerpen