Sinds 1 januari 2014 mogen jongeren onder 18 jaar geen alcohol meer kopen, consumeren of bij zich dragen in het openbaar. Bij overtreding is zowel de jongere strafbaar als degene die aan hem of haar alcohol verstrekt. Deze nieuwe leeftijdsgrens in de Drank- en Horecawet (DHW) stelt nieuwe eisen, zowel aan de gemeenten die de wet moeten handhaven als aan de organisatoren van evenementen. Zij moeten ervoor zorgen dat hun bezoekers en dus zijzelf de wet niet overtreden. Hoe doe je dat in de bijzondere omstandigheden van een evenement? De VVEM heeft een handreiking geschreven waar zowel gemeenten als evenementenmakers hun voordeel mee kunnen doen. 

Hulpmiddel voor gemeenten en evenementenmakers
Voor organisatoren is deze Handreiking een hulpmiddel om het huidige beleid te toetsen, nieuw beleid te ontwikkelen en effectieve maatregelen te nemen die passen bij het evenement. Voor gemeenten is dit document een hulpmiddel bij het schrijven van het Preventie- en handhavingsplan, waarover iedere Nederlandse gemeente volgens de DHW op 1 juli 2014 moet beschikken. In dit plan kan voor wat betreft evenementen worden volstaan met een verwijzing naar de Handreiking. De VVEM hoopt hiermee ook een zekere uniformiteit te bewerkstelligen in de wijze waarop de diverse gemeenten omgaan met de Drank- en Horecawet bij evenementen. 

Wat staat er in de Handreiking?
De Handreiking vat eerst de huidige regelgeving samen en legt vervolgens uit wat je mag schenken bij evenementen, wie dat mag doen en welke vergunning of ontheffing nodig is. Dan volgt een gedeelte met tips en adviezen voor organisatoren: de communicatie naar de bezoekers, de instructie van medewerkers, de benoeming van een interne toezichthouder, het opstellen en handhaven van huisregels, wat te doen bij een constatering en welke sancties de gemeente kan opleggen aan een  ondernemer. In het laatste deel worden concrete vragen beantwoord. Wat is verstrekking? Wat is wederverstrekking? Wat verstaat de wetgever onder alcoholhoudende dranken? Hoe hoog zijn de boetes? Is de organisator van het evenement verantwoordelijk als een jongere onder 18 een valse ID gebruikt? Mag je op een personeels- of bedrijfsfeest alcohol schenken aan personen onder de 18? 

De Handreiking is geschreven op basis van de kennis en ervaring van de VVEM-leden. Zij kennen de doelgroep, hebben ervaring met leeftijds- en toegangscontrole en zij begrijpen de verschillende rollen van barpersoneel, security en interne toezichthouder tijdens een evenement. In de handreiking zijn tevens voorstellen meegenomen uit de campagne Nix<18, voor zover toepasbaar op evenementen. De tekst is ook voorgelegd aan het Trimbos Instituut. 

Evenementen en de Drank- en Horecawet. Een Handreiking voor gemeenten en evenementenmakers.

Onderwerpen