De Vereniging Van EvenementenMakers (VVEM) en Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) hebben deze week in een brief aan de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Financi?n aangedrongen op nieuwe maatregelen voor de door de coronacrisis zwaar getroffen evenementenbranche. Met het oog hierop wordt in het schrijven de visie van de brancheverenigingen op het beperken van de schade uiteengezet.

In de brief pleiten VVEM en VNPF voor diverse maatregelen die noodzakelijk zijn om de branche overeind te houden. Het betreft allereerst de vraag om verlenging van de noodmaatregelen. Door de veelal seizoensgerichte werkzaamheden voor de branche, zullen veel bedrijven met de regelingen zoals deze nu zijn niet uitkomen. Daarom pleiten VVEM en VNPF specifiek voor de evenementenbranche voor een verlenging van de noodmaatregelen (met name de NOW- en de TOZO- regelingen) die tenminste tot de start van het nieuwe evenementenseizoen (1 april 2021) loopt. Dit onder minimaal dezelfde voorwaarden als de huidige regelingen.

Een tweede punt waarvoor in de brief wordt gepleit, is een aanvullend nood- cq herstelfonds. Dit ingestoken vanuit het oogpunt van duurzaamheid en innovatie. De coronacrisis verandert niet dat de branche ook nog altijd met de klimaatcrisis te maken heeft. In de huidige situatie biedt een fonds ? als aanvulling op de verlengde NOW regeling en de overige noodmaatregelen ? de kans om niet alleen bij te dragen aan redding en herstel van de branche, maar ook om tegelijk invulling te gegeven aan innovatie en versnelling van duurzame transitie van de sector.

Het derde punt in de brief is de roep om een verzekeringsfonds zoals deze er bijvoorbeeld voor de filmindustrie ook is. Sinds de start van de coronacrisis hebben verzekeraars de dekking bij een pandemie uit hun pakketten gehaald, waardoor organisatoren van evenementen zich daar niet meer tegen kunnen verzekeren, terwijl organisatoren zonder verzenkering niet kunnen werken. Middels een garantiefonds zou de overheid verzekeraars beloven in te staan voor een deel van de kosten als evenementen ook volgend jaar door ‘overdraagbare ziekten’ moeten worden afgelast. De brancheverenigingen geven in de brief aan graag de opzet en uitwerking van zo?n fonds en de bijbehorende systematiek te willen bespreken.

Tenslotte wordt opgeroepen tot de vorming van een Publiek Private Taskforce, die de komende periode wordt ingezet om de sector te doen overleven en zodra het weer kan bij te dragen aan de wederopbouw. Dit om gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden en waar mogelijk omzet te genereren die ervoor zorgt dat er vanuit de branche minder druk komt te liggen op publieke steunmaatregelen. Ook bieden VVEM en VNPF aan om structuur te brengen in de vele partijen die zich hierbinnen begeven. Hiervoor wordt gedacht aan de oprichting van een brede Evenementen-Alliantie, waarin alle partijen die zich vertegenwoordigd kunnen voelen. Deze alliantie zou een vertegenwoordiger over en weer kunnen zijn voor zowel de ministeries als de achterban.

In deze brief hopen en verwachten VVEM en VNPF dat de noodzaak voor verlenging en verbreding van noodmaatregelen, het oprichten van een nood- en herstelfonds voor evenementen, een mogelijk verzekeringsfonds en het instellen van een taskforce duidelijk voor het voetlicht zijn gebracht. De nood is hoog, er is meer steun nodig en er zijn kansen. De brancheverenigingen vertrouwen op een spoedige beslissing van het kabinet voor specifieke ondersteuning van de zwaar getroffen seizoensgebonden evenementensector en staan als vanzelfsprekend altijd open voor overleg, nadere toelichting en/of beantwoording van eventuele vragen.

Bijlagen:

Tags