Met de start van het Fieldlab Evenementen, is een nieuwe stap gezet naar een zo snel mogelijke terugkeer naar de volledige operatie voor de evenementensector. ?Zo snel mogelijk? betekent echter niet meteen. Doel van Fieldlab Evenementen is om met gedegen, wetenschappelijk onderbouwde argumenten bouwstenen te ontwikkelen die een fundering zijn waarop de evenementenbranche ook op de langere termijn kan blijven bouwen.

Zodoende worden deze bouwstenen in nauwe samenwerking tussen bedrijven, overheden, belangenorganisaties en publiek ontwikkeld. Samenwerking is dan ook een van de sleutels die tot het Fieldlab Evenementen heeft geleid, zo stelt Pieter Lubberts van Backbone International, die onderdeel uitmaakt van het Fieldlab Evenementen programmateam. ?De overheid snapt heel goed dat wij het als branche moeilijk hebben. Wij zijn als eerste geraakt en zullen pas als laatste weer volledig open kunnen. De lobby in Den Haag is dan ook uitermate effectief geweest, we staan als getroffen branche duidelijk op het vizier. Vandaar dat het verzoek is gekomen om ?als ??n stem? te spreken. Dat heeft geleid tot wat nu de Alliantie van Evenementenbouwers is. De overheid snapt dat onze toekomst heel onzeker is en snapt ook dat we het liefst morgen weer aan de gang gaan. Tegelijk is er de angst en onzekerheid over evenementen als mogelijke besmettingshaard. Om toch stappen te kunnen maken, is Fieldlab Evenementen gestart. Middels het Fieldlab kunnen we gezamenlijk argumenten bedenken, oplossingen ontwikkelen ?n wetenschappelijk onderbouwen om versoepelingen mogelijk te maken en langzaam maar zeker terug te werken naar het oude niveau.?

Basis neerzetten
Het Fieldlab is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, verenigd in het EventPlatform en de Alliantie van Evenementenbouwers en de Overheid. Het is mede opgezet met wetenschappers en kennisinstellingen, de Topsectoren Creatieve Industrie en Life, Sciences & Health en CLICKNL. Het programma wordt ondersteund door de ministeries van VWS, OCW, EZK en JenV. Het Fieldlab Evenementen is ingericht om de vele onderzoeksvragen en initiatieven te verzamelen, deze samen te brengen en richting te geven aan verruimingen. ?We kunnen dit maar ??n keer goed doen?, aldus Lubberts. ?Als we overhaast te werk gaan, loop je het risico dat we nog langer op slot moeten blijven en daar is niemand bij gebaat. Dus wat het Fieldlab Evenementen voor ogen heeft is niet alleen het cre?ren van bouwstenen om uit deze specifieke gezondheidscrisis te komen. We willen ook een basis neerzetten waardoor de branche ook in de toekomst ? mocht er weer iets soortgelijks gebeuren met een ander virus ? beter voorbereid is en veilig door kan.?

Bouwstenen
Om tot de juiste bouwstenen te komen, wordt de volledige ?customer?s journey? tegen het licht gehouden om in dat proces tot een zo veilig mogelijke evenementenbeleving te komen. Hierbij wordt gekeken naar de unieke kenmerken van evenementen zoals het type bezoekers (zakelijk of publiek), situatie (binnen of buiten), opzet (statisch of dynamisch). Door initiatieven van binnen en buiten de evenementensector te inventariseren, testen, bundelen en valideren. Initiatieven worden omgezet in concrete pilots tijdens live-evenementen. Op deze wijze wordt wetenschappelijke validatie gerealiseerd. Snelle resultaten, op een gecontroleerde, veilige en betrouwbare manier. De bouwstenen (handelingen, oplossingen, technologie?n en specifieke activiteiten) die zo gecre?erd worden, kunnen vervolgens breed uitgezet worden. Succesvolle bouwstenen worden ingebracht bij de overheid, met als doel om de Corona-routekaart naar 100% bezetting te versnellen. Het Fieldlab zorgt daarnaast voor verspreiding van de testresultaten. Op die manier worden succesvolle en goedgekeurde initiatieven snel beschikbaar voor de hele branche.

Weloverwogen stappen
?Het is zaak om nu de juiste stappen te zetten en die stappen maken we dus weloverwogen. We krijgen nu al vragen waar en wanneer en bij welke evenementen we de pilots willen gaan doen, daar is het nog te vroeg voor. Het Fieldlab Evenementen is pas deze week officieel van start gegaan. Wel willen we doorpakken en dus vragen we aan partijen binnen en buiten de evenementenbranche om idee?n aan te dragen. Wij brengen die met het programmateam in kaart en zorgen voor de implementatie van een testfase. De onderzoeksteams worden gevormd als gelegenheidscombinaties van primair wetenschapper(s) aangevuld met sectorexpert(s). Ook kijken we naar initiatieven in het buitenland. We willen zo veel mogelijk data verzamelen om met onweerlegbare argumenten te kunnen komen tot bepaalde versoepelingen. Dat zal niet van de ene op de andere dag geregeld zijn, maar door het goed te doen, kunnen we de toekomst voor onze branche borgen.?

Idee?n kunnen worden aangedragen via de website www.fieldlabevenementen.nl.

Tags