Het Fieldlab Evenementen is deze week officieel van start gegaan. Het Fieldlab Evenementen is er op gericht om zo snel als mogelijk terug te gaan naar de volledige operatie voor de evenementensector. In nauwe samenwerking tussen bedrijven, overheden, belangenorganisaties en publiek worden hiertoe bouwstenen ontwikkeld.

Het Fieldlab is een gezamenlijk initiatief vanuit de evenementensector, verenigd in het EventPlatform en de Alliantie van Evenementenbouwers en de Overheid. Het is mede opgezet met wetenschappers en kennisinstellingen, de Topsectoren Creatieve Industrie en Live, Sciences & Health en CLICKNL. Het programma wordt ondersteund door de ministeries van VWS, OCW, EZK en JenV. Met het samenstellen van de Stuurgroep, het Programmateam en de lancering van de website werden de laatste noodzakelijke stappen gezet.

Het Fieldlab Evenementen is ingericht om de vele onderzoeksvragen en initiatieven te verzamelen, deze samen te brengen en richting te geven aan verruimingen. Genoemde bouwstenen dienen als bewijslast van een veilige en betrouwbare aanpak. Hierbij wordt gekeken naar de unieke kenmerken van evenementen zoals het type bezoekers (zakelijk of publiek), situatie (binnen of buiten), opzet (statisch of dynamisch). Door initiatieven van binnen en buiten de evenementensector te inventariseren, testen, bundelen en valideren.

Initiatieven
Partijen binnen en buiten de evenementenbranche wordt gevraagd om idee?n aan te dragen via de website www.fieldlabevenementen.nl. Het programmateam brengt de verschillende idee?n in kaart, zorgt voor de implementatie van een testfase. De onderzoeksteams worden gevormd als gelegenheidscombinaties van primair wetenschapper(s) aangevuld met sectorexpert(s). Tevens kijkt het Fieldlab Evenementen naar initiatieven in het buitenland.

Testen
Initiatieven worden omgezet in concrete pilots tijdens live-evenementen. Op deze wijze wordt wetenschappelijke validatie gerealiseerd. Snelle resultaten, op een gecontroleerde, veilige en betrouwbare manier. De bouwstenen (handelingen, oplossingen, technologie?n en specifieke activiteiten) die zo gecre?erd worden, kunnen vervolgens breed uitgezet worden.

Resultaten en doel
Succesvolle bouwstenen worden ingebracht bij de overheid, met als doel om de Corona-routekaart naar 100% bezetting te versnellen. Het Fieldlab zorgt daarnaast voor verspreiding van de testresultaten. Op die manier worden succesvolle en goedgekeurde initiatieven snel beschikbaar voor de hele branche.

Tags