De evenementensector is van start gegaan met het opzetten van een zogenaamd fieldlab programma om bij te dragen aan een eventuele versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het programma is een initiatief van de gehele sector, van zakelijke tot publieksevenementen en van cultuur tot sport. Zij zijn verenigd in het EventPlatform en de Alliantie van Evenementenbouwers. Het betreft diverse onderwerpen zoals luchtkwaliteit, consumentengedrag, vervoer, bezoekersaantallen per m2, etc.

Het programma is opgestart naar aanleiding van de gesprekken die de evenementenbranche heeft gevoerd met diverse ministeries en heeft als gezamenlijke ambitie om, binnen de kaders van veiligheid en gezondheid, verschillende elementen te toetsen die inzicht kunnen bieden om te komen tot versoepelingen. Het fieldlab programma is daarbij mede opgezet samen met wetenschappers en kennisinstellingen, de Topsectoren Creatieve Industrie en Live, Sciences & Health en CLICKNL. Daarbij wordt het programma ondersteund door de ministeries van VWS, OCW, EZK en JenV.

Marcel Elbertse, lid van de stuurgroep fieldlabs zegt: ?De bouwstenen die een evenement vormen, kunnen worden geanalyseerd. Vragen kunnen worden benoemd, onderzoeksopdrachten kunnen worden verstrekt. In een brede samenwerking van overheid, wetenschap en evenementenbranche wordt zo gewerkt aan het beheersen van gezondheids- en veiligheidsrisico?s. Wij willen hiermee werken aan het doorgroeien en indien nodig bijstellen van evenementen. Met als hoofddoel: terug naar het oude normaal, 100% evenementen draaien!?

De evenementensector is hard getroffen en er is een sterke noodzaak tot het verder brengen van de verruimingen. Met de huidige 1,5 meter beperkingen zijn de mogelijkheden om rendabel te organiseren nog te beperkt, waardoor tienduizenden banen verloren dreigen te gaan. De hele sector onderstreept het belang van het onderzoeken van eventuele versoepelingen, zodat ondanks de beperkingen door het coronavirus, evenementen op verantwoorde en veilige wijze kunnen plaatsvinden.

Het fieldlab programma is ingericht om de vele onderzoeksvragen en initiatieven te verzamelen, deze samen te brengen en richting te geven aan de verruimingen. Het gehele programma wordt in de aankomende tijd verder uitgewerkt, waarbij gebruik zal worden gemaakt van de beschikbare kennis en expertise van zowel binnen als buiten de eigen sector. Daarbij is de noodzaak tot snel handelen groot en wordt er ingezet op het zo snel mogelijk uitvoeren van herhaalbare en schaalbare onderzoeken. De onderzoeken vanuit het programma worden gekoppeld aan evenementen. Er zal met de uitkomsten van het programma binnen de geldende maatregelen worden gezocht naar nieuwe mogelijkheden voor de sector.

Tags