Tijdens een extra ALV op 3 mei jongstleden, is de herziene gedrags- en kwaliteitscode van de VVEM met meerderheid van stemmen vastgesteld. Dit nadat tijdens de reguliere ALV op 19 april geen quorum aanwezig was om te stemmen over de herziene gedrags- en kwaliteitscode.

Tijdens de ALV in Utrecht ontstond er enige commotie over de herziene gedrags- en kwaliteitscode, zodoende willen we het proces van de totstandkoming hiervan en de te nemen en de vervolgstappen nogmaals toelichten. Vanaf de oprichting van de VVEM is altijd sprake geweest van een gedragscode waar leden zich aan dienen te houden. In het kader van het kwaliteitstraject dat de VVEM is gestart naar aanleiding van het visiedocument Building Perfect Events Together, is de commissie kwaliteit ingesteld. De eerste stap die deze commissie heeft gezet is het kritisch doornemen van de huidige gedragscode. Deze heeft een update gekregen. Feitelijk heeft men hiermee een verbeteringsslag van hetgeen er al was voor ogen gehad.

Nu de herziene gedrags- en kwaliteitscode is vastgesteld, gaat de commissie verder met het vervolg. Bij het opstellen van deze vervolgstappen neemt de commissie alle feedback die vanuit de VVEM-leden is ingebracht mee. Deze input kan nog steeds worden doorgegeven aan het secretariat via secretariaat@vvem.nl. De commissie kwaliteit is voornemens om tijdens de ALV van april 2019 de genomen vervolgstappen te presenteren.

Tags