Steeds meer evenementen krijgen te maken met lastig(er) te verkrijgen vergunningen of klagende omwonenden als een evenement de omliggende natuur dreigt te schaden. Hoe kun je handelen als je bijvoorbeeld evenement organiseert en weet dat in een naburige bomenrij nesten van broedende vogels in zitten? Of wanneer je mogelijk de rustplaats van een egel verstoort? De balans tussen economie en ecologie is soms lastig te vinden. De Wet natuurbescherming biedt weliswaar bescherming aan planten en dieren, maar het is niet altijd duidelijk hoe hiermee om gegaan moet worden. Met nieuw beleid en informatie wil de provincie Overijssel de gevolgen van deze wet verduidelijken en helpen bij het maken van passende keuzes.

Voor de volgende drie onderwerpen heeft de provincie Overijssel brochures, een handreiking en een aanpassing van de Beleidsregel natuur opgesteld, waarin staat uitgewerkt hoe om te gaan met soortenbescherming:

  • Evenementen en natuurbescherming;
  • Jaarrond beschermde vogelnesten in provincie Overijssel;
  • Vervallen van bestaande vrijstelling voor kleine marterachtigen en egel.

Diverse organisaties hebben meegedacht over de drie onderwerpen. Op 19 juni 2019 jongstleden is een informatiemarkt georganiseerd voor onder meer gemeenten, ecologische adviesbureaus, vertegenwoordigers van de faunabeheereenheid, de agrarische sector en de evenementenbranche. De reacties van de deelnemers heeft de provincie gebruikt om de producten aan te scherpen.

Meer informatie over deze onderwerpen is te vinden op de website van de provincie Overijssel: http://www.overijssel.nl/loket/vergunning/milieu-natuur/wet-3/

Een toelichting voor alle onderwerpen is gebundeld in het document Soortenbescherming in Overijssel; Handreiking voor het aanvragen van een ontheffing.

Voor de evenementenmakers in de provincie Overijssel is de brochure Evenementen En Soortenbescherming het meest relevant. Deze is verschenen naast de provinciale lijst met jaarrond beschermde nesten in Overijssel en de brochure Soortenbescherming in Overijssel; Bunzing, Egel, Hermelijn en Wezel.

De brochure Evenementen En Soortenbescherming is HIER te downloaden. Tijdens het mede door de VVEM georganiseerde Congres Podia | Festivals | Evenementen op 2 oktober aanstaande in Utrecht wordt ook aandacht besteed aan de manier waarop evenemmentenorganisatoren tegen de (de beperkingen van0 Moeder Natuur aanlopen. In de deelsessie Evenementen In/En De Natuur praten we onder meer over de randvoorwaarden en hoe te voorkomen dat je een week voor een evenement bij de rechter een verbod uitgesproken hoort worden. Met organisatoren ?n ecologen kijken we naar de mogelijkheden.

Tags