In een nieuw rapport adviseert de Gezondheidsraad om het maximale geluidsniveau in concertzalen, op festivals en in discotheken te verlagen. Daarbij adviseren zij de handvatten van de WHO. Hoewel de VVEM het tegengaan van gehoorschade toejuicht – de vereniging zet zich daar zelf ook al jarenlang voor in – is de vereniging van mening dat met dit advies de (live) evenementenbranche te hard geraakt wordt en dat er gedegen onderzoek moet plaatsvinden voor er definitieve beslissingen worden genomen.

De professionaliteit van de Nederlandse live evenementenbranche is hoog en vanuit die professionaliteit wordt al jarenlang aandacht besteed aan veilig genieten van versterkte muziek en veilig werken in deze sector. De VVEM is niet voor niets een van de partijen die meer dan tien jaar deelneemt aan het Convenant preventie gehoorschade versterkte muziek. Hierbinnen ligt de focus op voorlichting en stimulering van het gebruik van gehoorbescherming, meting en handhaving. Voortvloeiend hieruit zijn we een van de partijen achter campagnes als I Love My Ears. Vanuit die professionaliteit erkennen we het belang van goed omgaan met versterkt geluid. Dit vanwege veiligheidsoverwegingen, maar ook vanuit artistiek oogpunt.  

De door de Gezondheidsraad geadviseerde daling van het maximale volume betekent in essentie een halvering van het geluid van een optreden. Dat levert artistieke beperkingen op, die wat ons betreft niet zomaar eenzijdig aan een branche opgelegd kunnen worden. Live optredens zijn artistieke prestaties die baat hebben bij dynamiek. Geen enkel professioneel optreden of festival heeft het volumeniveau continu op de nu toegestane 103dB staan, optredens bestaan nu eenmaal uit hardere en zachtere stukken. Wat ons betreft moeten hogere volumes tijdelijk (de gemiddelde waarde over een kwartier) zeker kunnen met het maximum dat momenteel geldt. Waardoor een gemiddelde – over een uur genomen – alsnog onder de 100dB uitkomt.

VVEM-woordvoerder Willem Westermann: “Het is inmiddels duidelijk dat bij mogelijke andere maatregelen om schade aan het gehoor te beperken niet helder is of die maatregelen daadwerkelijk effect hebben. Eenzijdig een branche in een bepaalde hoek duwen terwijl er nog vele andere variabelen te onderzoeken zijn, vinden wij niet eerlijk. Het lijkt de coronaperiode wel… Wat de VVEM betreft is er dan ook meer en beter onderzoek nodig naar oorzaak van langdurige gehoorschade en mogelijke maatregelen. Maatschappijbreed en conform het advies van de Gezondheidsraad.”

Voor de VVEM is het duidelijk dat wetgeving rondom dit specifieke onderwerp, beoordeeld via het nieuwe afwegingskader dat de Gezondheidsdraad gemaakt heeft, nog lange tijd niet rond zal komen. Dat betekent echter niet dat we niet met zijn allen stappen kunnen maken. Wat de VVEM betreft is het goed te blijven werken met wat wij de ‘coalition of the willing’ noemen, de partijen die het belang inzien van het tegengaan van gehoorschade en daartoe weloverwogen stappen blijven nemen, zoals wij dat doen met de partijen in het Convenant preventie gehoorschade versterkte muziek. De mogelijkheid om daar meer partijen bij te laten aansluiten, zien wij ook als goede kans en verbetering voor de komende jaren.