De schaarste op de personeelsmarkt en de wetgeving omtrent personele zaken blijft voor de hele branche een heet hangijzer. Op initiatief van de VVEM is er onder de eigen leden onderzoek gedaan naar de arbeidsmarkt voor evenementenpersoneel in Nederland. Daarnaast zijn er diverse kennissessies en panels belegd om dit probleem te bespreken en gezamenlijk aan te pakken.

Op 1 januari aanstaande treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze opvolger van de Wet Werk en Zekerheid gaat behoorlijke impact hebben op de bedrijfsvoering van voel in de evenementenbranche werkzame partijen. Ontworpen als een wet die het voor werkgevers aantrekkelijker moet maken om mensen in vaste dienst te nemen, raakt deze wet de evenementenbranche juist omdat deze voor een groot deel op seizoensgerichte arbeid draait. Deze wet heeft grote gevolgen voor onder meer de omgang met oproepkrachten, het aantal contracten dat aan tijdelijk personeel aangeboden mag worden, WW-premies en ontslag en meer. Tijdens het mede door de VVEM-georganiseerde Congres Podia | Festivals | Evenementen, 2 oktober jongstleden, was hiervoor een volledig programmaonderdeel ingericht, waarbinnen arbeidsjurist Peter Volk van Stadhouders Advocaten het publiek bijpraatte over wat er gaat veranderen. De VVEM pakt hier 12 februari 2020 op door, met een kennissessie die volledig in het teken van de omgang met en de consequenties van de WAB staat.

Omgaan met zzp?ers
Op het congres zijn meer deelsessies volledig op arbeid gericht. Tijdens Het Grote ZZP-debat onder leiding van Jesper Rijpma discussieerden Evert Verhulp (hoogleraar arbeidsrecht, kroonlid van de SER en lid van de Commissie Borstlap), Roos Wouters, (oprichter van de Werkvereniging) en Dick Molenaar (All Arts Belastingadviseurs) over de zin en de onzin van het werk als zzp?er. Zeker in de evenementensector zijn veel zzp?ers werkzaam en het gesprek ging vooral over hoe daarmee om te gaan. Wouters weerlegde als zelfstandig ondernemer meermaals de stelling dat mensen voor een bestaan als zzp?er kiezen om zo van fiscale voordelen te profiteren en in het publiek kreeg deze stelling veel bijval. Dit waar Verhulp juist betoogde dat zzp?ers goedkoper zijn dan regulier personeel en dat met het tempo waarop het nu gaat zzp?ers, payrollers, oproepkrachten en andere flexwerkers over ongeveer tien jaar in de meerderheid zijn en dat een groot maatschappelijk probleem kan worden omdat er voor deze groep minder sociale vangnetten zijn.

Betere beloning
Een ander drukbezocht programmaonderdeel dat hieraan raakte was het door Heko Scheltema (VVEM) geleide debat tussen Maarten van de Kerkhof (Be Live), Niels Jonker (Herman Brood Academie) en Tammo van Brakel (Sightline Productions) over wat evenementenorganisatoren nog kunnen en mogen met flexibel personeel en hoe aan goede krachten te komen. Jonker betoogde hier dat er nog grote stappen gemaakt kunnen worden als onderwijs en het werkveld beter op elkaar worden afgestemd. Iets wat door vrijwel alle aanwezigen werd beaamd. Ook werden de tarieven benoemd als struikelblok. Iedereen is het erover eens dat personeel gezien de aard van de werkzaamheden beter beloond zou moeten worden.

Cijfers
Om objectief vast te stellen in hoeverre een tekort aan arbeidskrachten de organisaties in de branche daadwerkelijk parten speelt, is de krapte op de arbeidsmarkt eerder dit jaar onderzocht door de VVEM middels een onderzoek onder de eigen leden. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 52,5% van de respondenten dit jaar problemen heeft ondervonden door personeelstekort. Zo?n 61% van de respondenten verwacht in 2019 problemen te ondervinden door personeelstekort. Dit is dus een significante toename ten opzichte van 2018. Kijkend naar 2019 ten opzichte van 2018, verwacht 70% van de respondenten dat de problemen rond personeelstekort zullen toenemen en 24% dat deze gelijk blijven. De tekorten blijken het grootst bij tijdelijk personeel (52%) en oproepkrachten (45%). Slechts 3% van de respondenten geeft aan moeite te hebben met het vinden van vast personeel. De respondenten die aangeven in 2018 met een tekort aan personeel te hebben gekampt, geven aan gezamenlijk ongeveer ? 4,1 miljoen aan omzet te zijn misgelopen als direct gevolg van het personeelstekort. Gezien de verwachte groei van de tekorten, zal dit bedrag in 2019 waarschijnlijk hoger uitvallen.

Samenwerking
Een aantal partijen in de markt heeft reeds actie ondernomen om het personeelstekort aan te pakken. Het merendeel hiervan geeft aan samenwerking met andere bedrijven in de branche toe te passen. Enkele voorbeelden hiervan zijn ook tijdens het Congres Podia | Festivals | Evenementen naar voren gekomen. Inzetten van statushouders / gastarbeiders wordt ook genoemd, evenals het verbeteren van de arbeidsomstandigheden en het opzetten van een eigen bedrijfsschool.

Suggesties van de respondenten aan de VVEM zijn:

– Hogere tarieven rekenen zodat een beter salaris kan worden betaald.
– Pieken in werk beter verdelen. Wellicht een pool van arbeidskrachten inrichten waaruit
verschillende organisaties kunnen putten?
– Samenwerking in de branche en ?mensen delen?.
– Een imago- en wervingscampagne vanuit de branche om mensen te interesseren voor
het werk.

Als VVEM organiseren we de komende tijd diverse bijeenkomsten en kennissessies om gezamenlijk oplossingen te zoeken. De eerstvolgende vindt plaats op 12 november aanstaande en focust zich op personeelsleveranciers (onder meer uitzendbureaus, aannemers van werk die met hun mensen een klus oppakken, evenementenbeveiligingsorganisaties, EHBO-leveranciers et cetera). De volgende vindt ? als gemeld ? op 12 februari 2020 plaats en focust zich op de 1 januari ingaande WAB.

VVEM-leden hebben via het secretariaat al een uitnodiging gehad voor de kennissessie van 12 november. Een uitnodiging voor de sessie van 12 februari volgt in een later stadium. Uiteraard blijft de VVEM ook hier omheen druk bezig met de personeelsperikelen in de branche. Wij horen graag over de problemen waar onze leden tegenaan lopen, of de oplossingen die zij hebben gevonden. Zodat branchebreed naar oplossingen gekeken kan blijven worden.

Tags