De opvolger van de Handreiking Evenementenveiligheid (HEV) 2011 is gepubliceerd. HEV 2018 is het geactualiseerde procesmodel evenementenveiligheid dat een landelijk kader biedt dat veiligheidsregio’s, politie, gemeenten en samenwerkingspartners kunnen gebruiken bij de vergunningverlening, voorbereiding, uitvoering en nazorg van veilige evenementen.

De HEV 2018 is in opdracht van het Veiligheidsberaad ontwikkeld. In de nieuwe versie zijn de uitkomsten van een gebruikersevaluatie verwerkt. Met een kleinere omvang, een duidelijker structuur en praktische checklists, is de HEV 2018 gebruiksvriendelijker geworden. Inhoudelijk biedt deze meer uniformiteit in wetgeving en normering, terwijl er ook ruimte voor maatwerk en flexibiliteit is.

De HEV 2018 beschrijft het gehele proces voor de evenementenveiligheid. Dit proces start met het aanvragen van een evenement en eindigt met het evalueren van het evenement na afloop. Door acht processtappen te doorlopen, houden de verschillende samenwerkende partijen grip op de veiligheid bij evenementen en kunnen zij, als dat nodig is, op tijd maatregelen nemen om de veiligheid te bevorderen.

Hoe de samenwerkende partijen de acht processtappen doorlopen, schrijft de HEV 2018 niet voor. Dit wordt overgelaten aan de partijen zelf, waardoor er ruimte blijft voor maatwerk en flexibiliteit. Ook kunnen de verschillende partijen ? aanvullend aan het landelijke uniforme kader ? branchespecifieke, operationele richtlijnen ontwikkelen. Het in ontwikkeling zijnde Nederlands Handboek Evenementen Veiligheid sluit aan op de HEV 2018. De acht processtappen worden hierin integraal overgenomen. Gemeenten, veiligheidsregio?s en politie kunnen de HEV 2018 opnemen in hun eigen evenementenbeleid en dit beleid laten vaststellen door het bevoegd gezag.

De HEV 2018 is HIER te downloaden.

Tags