Als iets de VVEM kenmerkt, is het wel dat de vereniging bestaat uit verschillende ?bloedgroepen?. Om de belangen van deze verschillende groepen zo goed mogelijk te bedienen en actief te horen wat er voor die specifieke groepen speelt, is besloten om gedurende het jaar diverse gespecialiseerde meetings op te zetten. De eerste heeft 7 december plaatsgevonden in IJsselstein, met focus op de bloedgroep organisatoren.

De leden van de VVEM zijn de afgelopen jaren vaak bijeengekomen in sessies waarin verschillende ?bloedgroepen? gecombineerd zijn. Dit om gezamenlijk overlappende onderwerpen te bespreken. Door specifieke doelgroepsessies te organiseren, kan dieper op bepaalde materie worden ingegaan. Materie die wellicht niet voor alle VVEM-leden interessant is, maar wel voor een afgebakende groep. De eerste in de reeks ?bloedgroepmeetings? heeft een groot aantal organisatoren naar IJsselstein getrokken om gezamenlijk te praten over onderwerpen die juist bij organisatoren spelen.

BUMA-deal
De middag is afgetrapt met een inventarisatieronde, die duidelijk heeft gemaakt welke onderwerpen voor de aanwezigen op dit moment van het grootste belang zijn. De deal met BUMA en SENA is vrij snel naar voren gekomen als een belangrijk punt. Iets waar ter plekke echter niet specifiek op ingegaan kon worden, daar hiervoor de kennis van een deskundige jurist gewenst is. Ter plekke is besloten hier een nieuwe meeting voor te beleggen, eind januari. Dat is inmiddels gebeurd en daarvoor hebben alle VVEM-leden een uitnodiging gekregen.

Handhaving rookbeleid
Een ander struikelblok voor veel organisatoren, is de handhaving van het rookbeleid rond Nederlandse evenementen. Men is het erover eens dat het moet worden gehandhaafd en een aantal leden werkt hard om de regels op te volgen. Het blijkt echter onduidelijk wat de NVWA nu precies verlangt van organisatoren, temeer daar de NVWA verschillende boodschappen communiceert als organisatoren ter verduidelijking contact opnemen. Daardoor is het, hoe hard men ook tracht de regels op te volgen, vrijwel onmogelijk om een boete te voorkomen. Het afgelopen evenementenseizoen zijn er meer boetes op evenementen uitgedeeld, terwijl er vanuit de organisaties harder dan ooit aan handhaving is gewerkt. De wens is uitgesproken om duidelijkheid te krijgen, idealiter door de realisatie van een gezamenlijke richtlijn of convenant. De VVEM-leden zouden hierin kunnen meedenken, input leveren en tot werkbare en met name duidelijke afspraken komen. Ter plekke is de afspraak gemaakt dat de VVEM met een delegatie van organisatoren in gesprek gaat met de NVWA. Een afspraak wordt begin 2018 gepland, zodat er voor de start van het festivalseizoen meer duidelijkheid is.

Lobby
Onder het kopje ?lobby? is besproken wat de VVEM in Den Haag kan betekenen voor haar leden. Het gaat hier met name om ticketing, btw-kwesties en de arbeidsvoorwaardelijke thema?s, zoals de wet DBA en de positie van zzp?ers. Uitgelegd is dat de VVEM is aangesloten bij een aantal instanties, die gezamenlijke belangen vertegenwoordigen, zoals Gastvrij Nederland, en dat de VVEM zich hard blijft maken voor problemen die spelen. De VVEM heeft zich het afgelopen jaar bijvoorbeeld druk gemaakt om de positie van flexibele arbeid en van zzp?ers goed benoemd te houden. Flexibel werk is voor de evenementenbranche van groot belang. Het nieuwe kabinet heeft daar het nodige van overgenomen, daar is de VVEM zeer blij mee. Maar het is zeker een onderwerp dat de komende jaren nog veel aandacht zal blijven vragen. Gedurende de meeting is ook de wet arbeid vreemdelingen aangestipt. Dit is een onderwerp waar de vereniging in het voorjaar binnen een workshop aandacht aan zal besteden.

Natuurbeheer
Een ander punt dat veel aandacht heeft gekregen, is de omgang met natuurbeheer. Steeds vaker lopen evenementenorganisatoren bij het verkrijgen van hun vergunningen op tegen de beperkingen die de natuur (en de verschillende regels daaromtrent) opwerpt. Als voorbeeld wordt de leefomgeving van vleermuizen aangehaald. Het afgelopen festivalseizoen heeft de scherpere controle daarop ervoor gezorgd dat evenementen niet of slechts aangepast door gaan. Gedurende de meeting zijn op dit vlak vooral ervaringen gedeeld. Kennis is iets waar meer behoefte aan blijkt. Afgesproken is dat de leden elkaar op de hoogte zullen houden en dat kennis hierover verzameld zal gaan worden. Besproken is of het wellicht zinvol is als vanuit de VVEM richtlijnen opgesteld worden. Dat laatste vergt echter nog wat meer onderzoek.

Overkoepelend toonde de meeting de kracht en diversiteit van de VVEM als brancheorganisatie, als lobbyorganisatie ?n als kennis- en ervaringsplatform. Leden kunnen en willen elkaar helpen, de brancheorganisatie is er om voor de leden de meest prangende onderwerpen op te pakken en waar mogelijk voorop te gaan lopen bij de ontwikkeling van beleid. In goede sfeer werd nagepraat; diverse organisatoren hebben elkaar op deze dag beter leren kennen. De conclusie van deze bijeenkomst is dat het zinvol is om op regelmatige basis dit soort bijeenkomsten te organiseren.