Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW)

Organisatie

Mag ik tijdens de NOW een vaststellingsovereenkomst sluiten?

Het verbod om ontslag aan te vragen gedurende de tijd dat je NOW ontvangt, geldt alleen voor bedrijfseconomisch ontslag. Elke andere ontslaggrond (bijvoorbeeld disfunctioneren) valt dus erbuiten. In de op dit moment beschikbare informatie is opgenomen dat het gaat om een ontslagaanvraag bij het UWV. Dit impliceert dat je nog wel een vaststellingsovereenkomst kunt sluiten…

Wat doet het kabinet om misbruik van de regeling tegen te gaan?

Het kabinet hecht veel waarde aan een robuuste regeling waarbij het risico op misbruik zo veel mogelijk wordt beperkt. Uitgangspunt is dat de werkgever verantwoording aflegt over de wijze waarop hij aan de subsidievoorwaarden voldoet. Daarbij bestaat de mogelijkheid om achteraf zijn administratie te controleren. Er wordt voorts gebruik gemaakt van diverse controlemechanismen. Bij het…

Wat is het verschil tussen de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid en Werktijdverkorting? Wat verandert er precies?

De NOW kent andere voorwaarden dan de regeling werktijdverkorting (wtv-regeling). Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoet komen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling.?Werkgevers kunnen onder de NOW een aanvraag indienen voor een substanti?le tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Bij de wtv-regeling werd de…